Често задавани въпроси

Често задавани въпроси за застраховка за отговорността на превозвача при възмезден професионален превоз на стоки с моторни превозни средства (CMR конвенция)

Застраховката за отговорност на превозвача е застраховка, която покрива отговорността на превозвача и по-точно при транспорт в страната и каботажен сухоземен транспорт на стоки според националното транспортно право, както и при международни превози според CMR конвенцията.

Първо превозвачът попълва общ въпросник за анализ на риска и го предава заедно със заявлението на LUTZ ASSEKURANZ, след като е прочел и се е осведомил за условията за застраховане. След това въз основа на договорените условия се издава застрахователната полица и на застрахованото лице се изпраща фактура за премията, чието навременно и пълно изплащане е предпоставка за застрахователна защита в рамките на сключения застрахователен договор.

По принцип до 31.12. на следващата година, след която е започнал договорът (напр. 1.8.2015 г. до 31.12.2016 г.). Договорът се удължава съответно с още една година, дори и той формално да е прекратен най-късно до 30.9 посредством писмо с обратна разписка.

Застрахователят удовлетворява основателни претенции, които са предявени срещу превозвача в качеството му на застраховано лице и отхвърля неоснователни претенции, ако е необходимо и чрез назначаване на адвокат и поемане на съответните разноски за адвокат и за съдебно производство.

Застрахователят извършва своята услуга (удовлетворяване на основателни или отхвърляне на неоснователни претенции) винаги тогава, когато застрахователната премия е изплатена винаги навреме и в пълен размер след сключването ѝ, след като необходимите документи, удостоверяващи щетата, бъдат подадени и необходимите справки са издадени, както и когато няма нарушения на задълженията и съотв. условия за изключване на застраховката.

Застрахователят осигурява застрахователна защита в рамките на условията на застраховане. Тоест, първо се проверява дали и съответно до каква степен е отговорността на превозвача като застраховано лице. Едно обезщетение се осъществява при посочена отговорност според законовите предписания за отговорност в рамките на условията според полицата и на застрахователните суми.

Застраховката за транспорт на стоки покрива интереса по материалната щета на заинтересования за стоката, застраховката за отговорността на превозвача - отговорността на превозвача.

Застрахователят не извършва напр. никакво плащане, когато застрахованият превозвач не носи отговорност. В такъв случай застрахователят отхвърля претенциите за обезщетение. Такъв може да е случаят, напр. когато е налице едно т.нар. “форсмажорно обстоятелство” по смисъла на чл.17(2) от CMR конвенцията, напр. при пътен инцидент, който е 100% по чужда вина, непредвидим въоръжен обир и други подобни; или също напр. тогава, когато превозвачът не носи отговорност според чл. 17(4) от CMR конвенцията, напр. при недостатъчна опаковка на стоката или неправилно натоварване от изпращача. (Ако въпреки изключването на отговорност на превозвача бъдат неоснователно неизплатени превози, то за това неизплащане на превоза по договорка с превозвача може да бъде предявен иск.)

Да, застрахователят не плаща и когато поради неплащане на премията или нарушение на задълженията той е освободен от извършване на услугата (напр. за щетата не е съобщено навреме или не достоверно) или когато според застрахователните условия е налице друго изключение за покритие.

Не, LUTZ ASSEKURANZ е застрахователен брокер, който е посредник за застрахователния договор като брокер и въз основа на дадените му правомощия извършва администрирането на договора. Рискът се поема от посоченото на полицата застрахователно дружество.

Ако бъде установен случай на щета и неправилно бъдат задържани превози като компенсация за щета (напр. когато е налице освобождаване от отговорност на превозвача поради чл. 17 от CMR конвенцията), то тогава възложителят ще бъде подканен да плати; в краен случай на длъжника на превоза - след договорка с превозвача - може да бъде предявен иск за плащане на превозите, при което за целта застрахователят упълномощава адвокат и поема разноските.

Застрахователните условия предвиждат, ищецът да може да избере дали да се обърне към компетентния съд за търговски дела във Виена или да предяви иск към застрахователя спрямо седалището на компетентния съд на застрахованото лице.

Превозвачът носи отговорност -изложено опростено - за щети, причинени поради лека небрежност - тоест винаги тогава, когато е налице обстоятелство според чл. 29 от CMR конвенцията - с 8,33 специални права на тираж /според Международния валутен фонд/ на килограм брутно тегло (срвн. чл. 23, 25 от CMR конвенцията!), това са в случай на приложимост на уредбата за специални права на тираж около 9,75 евро/килограм. Да приемем, че загубената стока е била с тегло 100 кг, но въпреки това е на стойност от 8.000€. Тогава отговорността - при приложимост на уредбата за специални права на тираж - 100кг х 8,33 коефициент за специалните права и така 100 кг х около 9,75€ = 975,-- €. Ако сега възложителят действително компенсира цялата щета с неразтоварени товари, въпреки че отговорността на превозвача възлиза само на 975,--€, то възложителят получава искане от страна на LUTZ ASSEKURANZ, незабавно да заплати разликата в размер от 7.025,--€. Ако той не спази това, то при съгласуване с превозвача се предявяват искове за превозите, като за целта застрахователят упълномощава адвокат и поема разноските за това.

 


Най-добрият съвет е следващия път той да сключи застраховка за транспорт на стоки. Тази застраховка по принцип - при правилно избрана застрахователна сума - ще заплати цялата щета в рамките на застрахователните условия.

Да, доколкото самото застраховано лице или негови законови представители не са причинили сами умишлено или поради груба небрежност щетата (изключение: шофьори на тежкотоварни превозни средства, извършващи груба небрежност срещу Правилника за движението по пътищата, които не са под влияние на упойващи вещества или алкохол) или когато помощниците, определени за изпълнението на превоза, не са достатъчно добре подбрани, инструктирани или контролирани. Иначе даже умишлено причинени щети от страна на шофьора са застраховани.

В зависимост от определената отговорност и оформянето на случая става въпрос за до 1.200.000 € на превозно средство и случай на щета. Повече информация ще намерите в Условията за застраховане.

Най-важното е незабавното уведомяване на LUTZ ASSEKURANZ, като ние от своя страна ще уточним следващите действия с превозвача, особено ако е включен напр. комисар по аварията. Превозвачът в качеството си на застраховано лице трябва също възможно най-бързо да подаде документите за щетата, както и всички необходими справки, за да може по-нататък да се подсигури при евентуален обратен иск. Подробното разглеждане е определено от застрахователните условия. Всички документи трябва да бъдат изпратени на LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H., което от своя страна ще се погрижи за обработването на щетата.

Ако един превозвач ангажира подизпълнител, трябва да се обърне особено внимание на следното: превозвачът трябва да провери преди възлагането, дали подизпълнителят е сключил достатъчна застраховка за отговорност на превозвача с включен напр. чл. 29(2) от CMR конвенцията. Целесъобразно е да се изиска представянето на застрахователна полица или на потвърждение за застраховка, също така и на потвърждение, че вноската по застраховане до настоящия момент е изплащана от страна на подизпълнителя своевременно и в пълен размер. Дори и когато застрахователната сума е достатъчна (като стандарт може да бъде приета застрахователна сума от минимум 300.000€), тогава е достатъчно, когато превозвачът сключи за самия себе си застраховка за субсидиране и застраховка за отговорност на превозвача. Това трябва да се случи от гледна точка на това, че застрахователят на превозвача-подизпълнител въпреки всички предпазни мерки по различни причини бъде освободен от задължението да извърши услугата. Ако превозвачът-подизпълнител не докаже преди възлагането на транспортната поръчка съответна застрахователна защита, то поръчката не трябва да му бъде възлагана или превозвачът трябва да покрие в негова полза застраховка за отговорността на превозвача (“застраховка за външен превозвач”) и да удържи от него застрахователната премия преди превоза.

Освен това е изключително важно превозвачът да предаде на своя подизпълнител поръчката много точно, с всички детайли по нея. (Например ако възложителят напише на превозвача, че са необходими двама шофьори, използване на ремарке или паузи за почивка само на охраняеми паркинги, то тези изисквания задължително трябва да се предадат на подизпълнителя в писмен вид.)

Това означава, че всяка друга застраховка, съществуваща успоредно със застраховката, която е предмет на договора, (субсидиарна застраховка), която обхваща изцяло или частично настъпилото обстоятелство на щета, е с предимство за удовлетворяването на претенциите за обезщетение, независимо от това, кой я е сключил. Едва ако последната посочена застраховка не се признае, претенциите се разглеждат окончателно според първата посочена (субсидиарна) застраховка.

Един пример: Един превозвач, който е сключил субсидиарна застраховка за отговорност на превозвача, възлага поръчката на друг превозвач, който да я извърши с един транспорт. Той притежава собствена полица за отговорност на превозвача. В случай на щета на първо място ще се използва полицата на извършващия превоза с цел удовлетворяване или отхвърляне на претенциите на първоначалния възложител. По същия начин се получава и когато в такъв случай е била сключена застраховка за транспорт на стоки.

Не, това е изрично забранено от чл. 41 от CMR конвенцията. CMR конвенцията е задължително право и не може да бъде променяна нито изцяло, нито частично (изключения: чл. 37 и 38) или да бъде отменена. Според чл. 41(1) от CMR конвенцията всяко споразумение, което пряко или косвено се различава от разпоредбите на тази конвенция, се счита за нищожно и без правно действие. Във всеки случай обстоятелства, които не са регулирани посредством CMR конвенцията (напр. Забраната за приравняване на превози със спорни щети), могат да бъдат уредени между страните със споразумение.

Превозвачите могат да сключат такава застраховка чрез LUTZ ASSEKURANZ, за да се защитят от плащането на големи суми заради риска авария, ако използват ферибот. Голяма авария се обявява тогава, когато корабът и товарът са в обща водна опасност и са настъпили разходи, за да се спасят корабът и товарът от общата опасност. В такъв случай финансовото обременяване се разпределя върху всички участници с товар, тоест за превозвача това означава, че той - според стойността на неговия камион - трябва да поеме съответна част от разходите за това. В рамките на една застраховка “ферибот” такива разходи се поемат от застрахователя.

Да, това е възможно по поръчение на заинтересования за стоката, тази застраховка може да бъде сключена от превозвача за заинтересования за стоката.

Един “охраняем паркинг” по смисъла на Застрахователните условия (AVB-VH 2015-INT) е паркинг, който е охраняван 24 часа посредством видеосистема или охранител или който разполага 24 часа с контрол вход/изход.

Режийните разноски и разходите за изчисляване/обръщане на валутата в евро трябва да поеме възложителят по плащането. Определената и в пълен размер сума в ЕВРО трябва да постъпи на сметката на Lutz Assekuranz.

 

 

Важно указание: отговорите на често задаваните въпроси поради ограниченото място са отговорени само принципно. За повече подробности прочетете УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ! 

Често задавани въпроси за транспортна застраховка за превозни средства според Условия за застраховане 2012

  • Опис на превозното средство с регистрационен номер, марка, модел номер, тонаж, година на производство, характерно за модела допълнително оборудване, както и желаната сума на застраховане.
  • Извлечение от фирмената книга
  • При по-голям автопарк освен това е необходимо да се представи и история на щетите при предишен застраховател.

Застрахователят си запазва правото в случай на необходимост да изиска оглед и съответно снимки на превозното средство.

Не, предаването на данните за автомобила е достатъчно да стане по имейл или по пощата.

Консултативен протокол, както и поръчка на брокера.

Допълнително оборудване трябва да бъде указано и при поискване да бъде доказано; в такъв случай то е съзастраховано в рамките на договорената за автомобила застрахователна сума.

Доколкото не е налице тотална щета и единични, повредени части могат да бъдат заменени, се заменя новата стойност на частите (“ново за старо”).

При всеки случай на застраховане принципно на разположение е цялата застрахователна сума; едно обезщетение не води до намаляване на застрахователната сума за бъдещи случаи.

Няма годишно натрупване.

Застраховани са принципно щети от инцидент, тоест от събитие, предизвикано непосредствено от външна механична сила. Освен това тук се отнасят щети вследствие на кражба или обир. Точният обхват на застрахователната защита с други застраховани рискове можете да видите в чл 3 от Условия за застраховане 2012 Полша и съотв. Условия за застраховане 2012 Австрия.

По имейл на office@lutz-assekuranz.eu или на телефон: +43 1 8175573.

Застрахователят трябва да бъде информиран възможно най-скоро, минимум в рамките на една седмица, за настъпването на случай на щета. В случай на кражба на автомобила освен това трябва незабавно да бъде уведомена и полицията.

Обезщетения се извършват принципно в рамките на договорената сума на застраховане.

В случай на тотална щета ще се компенсира времевата стойност, като се приспадне от останалата стойност; установяването на стойностите по принцип се извършва от вещо лице.
В такъв случай разходите за отстраняването/унищожаването на автомобили се заменя с 5% от застрахователната стойност и над нея.


В случай на частична щета се заменят разходите по прибиране, ремонт и резервни части. От гледна точка на разходите по изтегляне/докарване на автомобила трябва да се има предвид, че те според своя размер - заедно с другите два компенсаторни титула - при вземане предвид на останалата стойност - могат да бъдат компенсирани максимално до времевата стойност.


Точните правила за обезщетение могат да се вземат от Застрахователните условия (чл. 8 от Застрахователни условия 2012 Полша и Застрахователни условия 2012 Австрия).

По принцип в най-близкия автосервиз, в който може да бъде извършен правомерен ремонт на автомобила. При запитване и съгласие на застрахователя в единични случаи може да бъде посочено друго място.

Във всеки случай е необходимо своевременно, писмено регистриране на щета (достатъчно е и по имейл).


По-нататък - в зависимост от конкретния случай - може да са необходими и полицейски протокол, протокол от шофьора, доклад за инцидента, фактура за ремонта, доказателство за унищожаване и др. Спазвайте указанията на застрахователя.

Ако е необходимо застрахователят може да упълномощи вещо лице; това се решава в рамките на обработката на щетата.

Това зависи от обема на премията. При съответен размер може да бъде плащано на месец, на половин година или на тримесечие.

Принципно база за даване на офертите е чрез франчайзинг. Точният размер ще научите от офертата.

Не, освен ако такива не са договорени индивидуално.

Застраховката важи в границите на Европа (географски) включително Турция, както и в Близкия и Среден изток и в средиземноморските страни на Африка. Застрахователна защита е валидна на суша, особено в комбинирани превози с камион и жп. При транспорт на превозното средство по вода застрахователната защита не се прекъсва, ако мястото на натоварване е в рамките на района на валидност.

Максималната възраст възлиза по принцип на 10 години.

Този елемент на покритие е интересен за превозвачите, които редовно използват ферибот.


Голяма авария се обявява от капитана тогава, когато корабът и товарът са в обща водна опасност (тежка буря, невъзможност за маневриране на кораба, заплаха от потъване и др) и са настъпили разходи, за да се спасят корабът и товарът от общата опасност. В такъв случай финансовият товар от взетите мерки (напр. изхвърляне зад борда на товара, прибиране посредством трети страни и др) се разпределят на всички участници с товар.

Всеки пътник тогава трябва - съответно на стойността на своето (намиращо се на ферибота) товарно превозно средство - да поеме част от разноските. В рамките на общите застрахователни условия за покритие на “голяма авария” такива разходи се обезщетяват от застрахователя.

Важно указание: отговорите на често задаваните въпроси поради ограниченото място са отговорени само принципно. За повече подробности прочетете УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ (Условия за застраховане 2012-Австрия и съотв. Условия за застраховане 2012/Полша)!