FAQ

FAQ dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zarobkowym przewozie drogowym towarów OCP (CMR

Ubezpieczenie OCP jest ubezpieczeniem pokrywającym odpowiedzialność cywilną przewoźnika zarówno przy przewozach drogowych towarów w obrębie terytorium Polski według Polskiego Prawa Przewozowego, jak i przewozach międzynarodowych według Konwencji CMR a przy przewozach kabotażowych według Prawa Przewozowego danego kraju.

 

Po przeczytaniu i przyjęciu do wiadomości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przewoźnik wypełnia w danym przypadku kwestionariusz analizy ryzyka i przekazuje go LUTZ ASSEKURANZ razem z wnioskiem ubezpieczeniowym. Następnie na podstawie wynegocjowanych warunków wystawia się polisę ubezpieczeniową i przesyła ubezpieczonemu wyliczenie składki ubezpieczeniowej, której terminowa zapłata w całości jest warunkiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

 

Z reguły do 31.12. następnego roku po roku, w którym umowa zaczęła obowiązywać (np. od 1.8.2010 do 31.12.2011). Jeżeli zgodnie z wnioskiem ubezpieczony wyrazi na to zgodę, umowa przedłuża się każdorazowo o kolejny rok, chyba że zostanie ona wypowiedziana najpóźniej do 30.9. (AVB-VH 2006) lub 30.11. (AVB-VH 2012) w odpowiedniej formie za pośrednictwem listu ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Ubezpieczyciel zaspakaja uzasadnione roszczenia, które wysunięto wobec przewoźnika jako ubezpieczonego, oraz odpiera nieuzasadnione roszczenia, jeśli to konieczne poprzez ustanowienie adwokata i pokrycie powstałych kosztów adwokackich i procesowych.

 

Ubezpieczyciel spełnia swoje świadczenie (zaspokojenie uzasadnionych i odparcie nieuzasadnionych roszczeń) zawsze wtedy, gdy składka ubezpieczeniowa opłacona była w terminie i w całości zgodnie z fakturą,  przedłożono potrzebne dokumenty dotyczące szkody i udzielono wymaganych informacji, obowiązki ubezpieczenia nie zostały naruszone a wyłączenia nie  mają zastosowania

 

Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową w ramach ogólnych warunków ubezpieczenia. Oznacza to, że najpierw sprawdza się, czy i ewentualnie jaka odpowiedzialność cywilna przewoźnika jako ubezpieczonego istnieje w danym przypadku. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku istnienia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawowymi postanowieniami odnośnie odpowiedzialności cywilnej w ramach warunków i sum ubezpieczenia zawartych w polisie.

 

Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes osoby zainteresowanej towarem w zakresie szkód materialnych, ubezpieczenie OCP - odpowiedzialność cywilną przewoźnika.

 

Ubezpieczyciel nie dokonuje wypłaty odszkodowania, gdy ubezpieczony przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku ubezpieczyciel odpiera roszczenia o odszkodowanie. Występuje to na przykład w sytuacji, gdy ma miejsce tzw. „okoliczność nieunikniona“ w rozumieniu art. 17 ust. 2 Konwencji CMR, przykładowo wypadek drogowy spowodowany w 100% z winy cudzej lub napad rabunkowy z użyciem broni, którego nie można było uniknąć; jak również w sytuacji, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 17 ust. 4 Konwencji CMR, np. w przypadku wadliwego opakowania ładunku lub niewłaściwego załadowania przez nadawcę. (Jeżeli pomimo wyłączenia odpowiedzialności cywilnej wstrzymałoby przewoźnikowi wypłatę przewoźnego, to po uzgodnieniu z przewoźnikiem niesłuszne wstrzymanie zostanie zaskarżone.)

 

Tak, ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania w przypadku nie płacenia składek ubezpieczeniowych lub naruszenia powinności (np. zgłoszenie szkody następuje po terminie lub niezgodnie z prawdą). Ubezpieczyciel zwolniony jest z obowiązku świadczenia również gdy istnieją inne przytoczone w warunkach ubezpieczenia wyłączenia z pokrycia ubezpieczeniem.

Nie, LUTZ ASSEKURANZ jest maklerem ubezpieczeniowym, który jako broker pośredniczy w zawieraniu umowy ubezpieczenia i zarządza nią na podstawie pełnomocnictw. Podmiotem ponoszącym ryzyko jest spółka Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, A-1010 Wien, Schottenring 30.

 

Jeżeli w przypadku wystąpienia szkody okazuje się, że zleceniodawca niesłusznie zatrzymuje przewoźne jako rekompensatę za szkodę (np. gdy ma miejsce zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności cywilnej z tytułu art. 17 Konwencji CMR), to zostaje on wezwany do dokonania zapłaty przewoźnego; w ostateczności dłużnik przewoźnego
– po uzgodnieniu z przewoźnikiem – zostaje pozwany o zapłatę, przy czym to ubezpieczyciel stawia do dyspozycji adwokata i pokrywa koszty.

 

[Translate to Polska:]

Die Versicherungsbedingungen sehen vor, dass sich der Kläger aussuchen kann, ob er das für Handelssachen zuständige Gericht in Wien anruft oder den Versicherer beim für den Sitz des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht verklagt.

 

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność cywilną – mówiąc w uproszczeniu – za szkody spowodowane lekką winą nieumyślną – a więc zawsze wtedy, gdy nie występuje stan faktyczny opisany w art. 29 Konwencji CMR – w wysokości 8,33 SDR (XDR) specjalnych praw ciągnienia za kilogram wagi brutto (por. art. 23, 25 Konwencji CMR!), to w przypadku możliwości zastosowania regulacji o specjalnych praw ciągnienia jest ok. 9,60 (Kurs NBP z dnia 24.04.2013) Euro/kilogram. Przypuśćmy, że zaginiony towar miał masę 100 kilogramów, natomiast wartość 8.000 EUR. Odpowiedzialność cywilna wynosi wtedy – w przypadku możliwości zastosowania regulacji o specjalnych praw ciągnienia – 100 kg x 8,33 SDR, a więc 100 kg x ok. 9,60 UR = ok. 960,-- EUR. Jeżeli zleceniodawca rzeczywiście kompensuje całą szkodę niewypłaconymi przewoźnymi, chociaż przewoźnik powinien ponieść odpowiedzialność tylko w wysokości 960,-- EUR, to LUTZ ASSEKURANZ wzywa zleceniodawcę do niezwłocznego wypłacenia różnicy w wysokości 7.040‑‑EUR. Jeżeli nie zastosuje się on do tego wezwania, to po uzgodnieniu z przewoźnikiem przewoźne zostają zaskarżone, przy czym ubezpieczyciel stawia do dyspozycji adwokata i pokrywa koszty.

 

 


Przewoźnik ponosi odpowiedzialność cywilną – mówiąc w uproszczeniu – za szkody spowodowane lekką winą nieumyślną – a więc zawsze wtedy, gdy nie występuje stan faktyczny opisany w art. 29 Konwencji CMR – w wysokości 8,33 SDR (XDR) specjalnych praw ciągnienia za kilogram wagi brutto (por. art. 23, 25 Konwencji CMR!), to w przypadku możliwości zastosowania regulacji o specjalnych praw ciągnienia jest ok. 9,60 (Kurs NBP z dnia 24.04.2013) Euro/kilogram. Przypuśćmy, że zaginiony towar miał masę 100 kilogramów, natomiast wartość 8.000 EUR. Odpowiedzialność cywilna wynosi wtedy – w przypadku możliwości zastosowania regulacji o specjalnych praw ciągnienia – 100 kg x 8,33 SDR, a więc 100 kg x ok. 9,60 UR = ok. 960,-- EUR. Jeżeli zleceniodawca rzeczywiście kompensuje całą szkodę niewypłaconymi przewoźnymi, chociaż przewoźnik powinien ponieść odpowiedzialność tylko w wysokości 960,-- EUR, to LUTZ ASSEKURANZ wzywa zleceniodawcę do niezwłocznego wypłacenia różnicy w wysokości 7.040‑‑EUR. Jeżeli nie zastosuje się on do tego wezwania, to po uzgodnieniu z przewoźnikiem przewoźne zostają zaskarżone, przy czym ubezpieczyciel stawia do dyspozycji adwokata i pokrywa koszty.

 

Najlepszą radą jest, aby następnym razem zawarł ubezpieczenie CARGO. Przy właściwie wybranej sumie ubezpieczenia w ramach warunków ubezpieczenia pokrywa ono z reguły całą szkodę.

 

W zależności od podstawy prawnej odpowiedzialności i danego przypadku do 1,200.000 EUR na każdy pojazd i szkodę(np. w zakresie Konwencji CMR,
przy wystąpieniu odpowiednich okoliczności do 1,000.000 EUR). Szczegóły odnośnie tej kwestii znajdują się w warunkach ubezpieczenia.

 

Najważniejsze jest niezwłoczne powiadomienie LUTZ ASSEKURANZ, który uzgodni z przewoźnikiem dalszy sposób postępowania, zwłaszcza to, czy w sprawę zostanie włączony komisarz awaryjny itd. Przewoźnik jako ubezpieczony musi jednakże przedłożyć także dokumenty dotyczące szkody tak szybko jak to możliwe i udzielić LUTZ ASSEKURANZ wszelkich potrzebnych informacji. Poza tym musi zabezpieczyć ewentualne roszczenia regresowe przeciwko osobom trzecim itd. Szczegółowy sposób postępowania wynika z warunków ubezpieczenia. Wszystkie dokumenty należy przesłać do LUTZ ASSEKURANZ Maklerges.m.b.H., który zatroszczy się o załatwienie sprawy związanej ze szkodą. Dalsze informacje znajdujecie Państwo
na naszej stronie internetowej w zakładce „w przypadku szkody”

 

Jeżeli przewoźnik udziela zlecenia podwykonawcy, powinien zachować szczególną ostrożność: przewoźnik przed udzieleniem zlecenia powinien sprawdzić, czy podwykonawca posiada wystarczające ubezpieczenie OCP obejmujące np. art. 29 ust. 2 Konwencji CMR. Wskazane jest zażądanie przedłożenia polisy ubezpieczeniowej lub potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, jak również zaświadczenia, iż podwykonawca do chwili obecnej opłacił terminowo i w całości swojemu ubezpieczycielowi, składkę ubezpieczeniową. Nawet jeżeli suma ubezpieczenia jest wystarczająca (standardowo przyjmuje się sumę ubezpieczenia wynoszącą przynajmniej 300.000 EUR na każde zdarzenie), to wystarczy, żeby przewoźnik zawarł dla siebie samego subsydiarne ubezpieczenie OCP. Należy to zrobić z uwagi na to, że pomimo wszelkich środków ostrożności ubezpieczyciel podwykonawcy mógłby z różnych powodów zostać zwolniony z obowiązku świadczenia. Jeżeli jednak przed udzieleniem zlecenia przewozowego, podwykonawca nie może udowodnić, że posiada odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, nie należy udzielać przewoźnikowi podwykonawcy zlecenia lub przewoźnik zawrze na rzecz podwykonawcy ubezpieczenie OCP („ubezpieczenie podwykonawcy“) obciążając go i potrącając mu składkę ubezpieczeniową z przewoźnego. Poza tym istotne jest, aby udzielone przewoźnikowi zlecenie zostało przekazane podwykonawcy dokładnie we wszystkich szczegółach. (Jeżeli więc np. zleceniodawca nakazuje przewoźnikowi zatrudnienie dwóch kierowców, zastosowanie nadwozia furgonowego czy przerwy na odpoczynek tylko na strzeżonych parkingach, to wszystkie te zastrzeżenia należy obowiązkowo przekazać pisemnie podwykonawcy).

Oznacza to, że każde inne ubezpieczenie, zawarte równolegle do przedmiotowego
ubezpieczenia, obejmującego w całości lub w części zaistniałe zdarzenie, w pierwszej
kolejności pokrywa roszczenie odszkodowawcze niezależnie od tego, kto to
ubezpieczenie zawarł. Jeżeli roszczenie nie zostanie pokryte, to dopiero wtedy zaczyna
obowiązywać przedmiotowe ubezpieczenie OCP (subsydiarne-zastępcze).


Przykład: Przewoźnik, który zawarł ubezpieczenie OCP, powierza wykonanie przewozu
innemu, przewoźnikowi-podwykonawcy. Przewoźnik podwykonawca posiada własną
polisę OCP. W przypadku szkody do zaspokojenia lub odparcia roszczeń
zleceniodawcy w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę polisa przewoźnikapodwykonawcy
- faktycznie wykonującego transport.

Nie, jest to wyraźnie zabronione artykułem 41 Konwencji CMR. Konwencja CMR jest prawem bezwzględnie obowiązującym i nie może zostać ani w całości ani częściowo zmieniona lub uchylona (wyjątki: art. 37 i 38). Zgodnie z art. 41 ust. 1 Konwencji CMR każda klauzula, która pośrednio lub bezpośrednio naruszałaby postanowienia tej Konwencji, jest nieważna i pozbawiona mocy. Natomiast stany faktyczne nie uregulowane w Konwencji CMR (np. zakaz kompensowania szkód zakwestionowanych potrąceniami z kwoty przewoźnego), mogą być uzupełniająco uzgodnione za porozumieniami stron.

 

Takie ubezpieczenie mogą zawrzeć przewoźnicy za pośrednictwem LUTZ ASSEKURANZ, jeżeli korzystają z promów, aby zabezpieczyć się na wypadek ryzyka poniesienia kosztów związanych z awarią wspólną. Awarię wspólną ogłasza się wtedy, gdy statek i ładunek znajdują się we wspólnym niebezpieczeństwie na morzu, oraz podejmuje się nakłady, aby ratować statek i ładunek ze wspólnego niebezpieczeństwa. W takim przypadku ciężar finansowy dzielony jest między wszystkich uczestników. Dla przewoźnika oznacza to, że będzie musiał razem z innymi ponieść koszty w odpowiedniej wysokości – w zależności od wartości swojego pojazdu. W ramach ubezpieczenia przeprawy promowej koszty te zwracane są przez ubezpieczyciela.

 

Tak, jest to możliwe na zlecenie osoby zainteresowanej towarem. Ubezpieczenie to może zawrzeć przewoźnik na rzecz osoby zainteresowanej towarem.

 

Parking strzeżony w myśli ogólnych warunków ubezpieczenia AVB-VH 2012-PL,
to parking, który jest strzeżony przez 24 godziny na dobę za pomocą systemu kamer video lub przez strażników lub przez 24 godziny na dobę dysponuje kontrolą wjazdu i wyjazdu.

 

Opłaty i koszty związane z przeliczeniem/zamianą waluty na EURO ponosi osoba zlecająca płatność. Na konto firmy Lutz Assekuranz powinna wpłynąć pełna kwota w EURO zgodnie z wystawioną fakturą.

 

 

 

Uwaga: odpowiedzi na często zadawane pytania zostały ze względu na ograniczone miejsce skrótowo zredagowane. W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami zaleca się przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia! (AVB-VH 2012-PL)

 

FAQ Autokasco pojazdów ciężarowych (ABTVF 2012)

  • Lista pojazdów z numerem rejestracyjnym, marką, numerem modelu, z tonażem, rokiem produkcji, wyposażeniem specjalnym i proponowaną sumą ubezpieczenia.
  • wyciąg z rejestru handlowego
  • W przypadku dużych flot wymagana jest również historia szkodowości od poprzedniego ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do  oględzin lub zdjęć pojazdu

Minimalnym wymaganiem jest posiadanie standardowego zamka samochodowego.

 

Nie, wystarczy przesłać potwierdzenie wartości pojazdu droga elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Protokół konsultacji oraz pełnomocnictwo brokera.

Wszelkie wyposażenie specjalne należy zgłaszać i w razie potrzeby przedstawić; jest ono wówczas współubezpieczone w zakresie uzgodnionej sumy ubezpieczenia pojazdu.

Dodatkowe wyposażenie specjalistyczne należy zgłaszać i w razie potrzeby udokumentować; będziet ono wówczas współubezpieczone w zakresie uzgodnionej sumy ubezpieczenia pojazdu.

W przypadku braku całkowitej szkody i w razie konieczności wymiany poszczególnych, uszkodzonych części, stare zostaną wymienione na nowe („nowe za stare”).

Cała suma ubezpieczenia jest dostępna do wykorzystania na każde ubezpieczone zdarzenie; wyplata odszkodowania nie prowadzi do obniżenia sumy odszkodowania w przyszłych zdarzeniach.

Nie obowiązuje roczny limit na zaistniałe szkody.

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane wypadkami, tj. przez zdarzenia działające nagle z siłą mechaniczną z zewnątrz. Dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej wraz z dodatkowymi ubezpieczonymi ryzykami można znaleźć w Art. 3 ABTVF 2012-PL.

Drogą elektroniczną na office-pl@lutz-assekuranz.eu lub telefonicznie +43 1 8175573 16.

Wystąpienie szkody należy jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi, jednak nie później niż tydzień od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu należy również niezwłocznie zgłosić to na policję.

W przypadku szkody całkowitej, wypłacane jest z reguły odszkodowanie w wysokości aktualnej wartości, pomniejszonej o wartość „resztową”.
Wartości są zwykle określane przez rzeczoznawcę.

W przypadku uszkodzenia częściowego zwraca się koszty ratowania pojazdu, napraw i części zamiennych. W odniesieniu do kosztów ratowania pojazdu należy jednak pamiętać, że – także w obu przypadkach –zwraca się maksymalnie do wysokości wartości aktualnej lub w przypadku szkody całkowitej do wysokości  maksymalnie 5% ponad sumę ubezpieczenia.

Dokładne warunki dotyczące odszkodowań można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 

W każdym przypadku wymagane jest terminowe pisemne zgłoszenie szkody (wystarczy E-mail).

Następnie, w zależności od indywidualnego przypadku, może być wymagany raport policyjny, protokół kierowcy (oświadczenie), protokół wypadku, faktura naprawy, świadectwo zniszczenia itp. Prosimy Państwa o postępowanie tutaj zgodnie z instrukcjami ubezpieczyciela.

W razie potrzeby ubezpieczyciel zatrudnia rzeczoznawcę; zostaje to rozstrzygnięte w trakcie rozpatrywania szkody.

Zależy to od wielkości składki. W zależności od wielkości składki można płacić miesięcznie, półrocznie lub kwartalnie.

Dokładną informacje o wysokości udziału własnego znajda Państwo w ofercie.

Nie, chyba że zostanie to ustalone indywidualnie.

Ubezpieczenie jest ważne na terenie Europy (geograficznie) włącznie z Turcją oraz w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu, a także w krajach Afryki, które graniczą z basenem morza Śródziemnego. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje w przypadku przewozów drogą lądową, a także w przypadku przewozów typu „RoRo” lub „RoLa” (tzw. przewozy „na barana” lub „piggy-back”). W przypadku transportu pojazdu drogą wodną ochrona ubezpieczeniowa nie ulega przerwaniu, jeżeli miejsce załadunku i rozładunku położone jest w zakresie terytorialnym ubezpieczenia.

Maksymalnie do 10 lat (rok produkcji).

Ten rodzaj ubezpieczenia jest interesujący dla przewoźników, którzy regularnie korzystają z promów.

„Awaria wspólna” zostanie ogłoszona przez kapitana promu, gdy statek i ładunek znajdują się we wspólnym niebezpieczeństwie morskim (silne sztormy, niezdolność do manewrowania statkiem, groźba zatonięcia itp.) oraz należy ponieść koszty, aby uratować statek i ładunek przed wspólnym zagrożeniem. W takim przypadku koszty poniesione (np. wyrzucenie ładunku za burtę, ratunek przez osoby trzecie itp.) zostanie podzielony między wszystkich uczestników zaangażowanych w ładunek.

Każdy pasażer ponosi wówczas koszty według wartości swojej ciężarówki (znajdującej się na promie). Koszty te zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela w ramach ochrony „Awarii Wspólnej” zawartej w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Uwaga: odpowiedzi na często zadawane pytania zostały ze względu na ograniczone miejsce skrótowo zredagowane. W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami zaleca się przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia! (ABTVF 2012-PL)