Информация за клиента

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Информация за клиента при първи контакт

Ние за нас

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. е компетентният и надежден партньор по всички въпроси, свързани със застрахователна защита, за спедитори, превозвачи и за цялата транспортна индустрия. По поръчение на съдружниците си, Lutz Assekuranz осигурява изгодни и висококачествени застрахователни продукти - в страната и в чужбина.

Ние като застрахователен посредник имаме правата на застрахователен брокер и консултант по застрахователни случаи и по отношение на капитала не сме свързани с други застрахователни фирми. Независимо от застрахователи и банки, ние действаме изключително и само в интерес на клиента. Това важи и за уреждането на щети, които фирмата обработва самостоятелно. От страна на Застрахователя е дадено правото да бъдат получавани премии. Консултациите се извършват специално според нуждите на всеки клиент отделно, като се обръща внимание на ограниченията на пазара (особено Общите условия за застраховане, в случай че липсват допълнителни уговорки. Като посредник ние получаваме нашите възнаграждения директно от съответния застраховател; това са комисионни според  § 30 от Закона за брокерите в Австрия, както и съответните комисионни за сключване, последващи комисионни, такива за поддръжка, оборот, за наличност, бонификации, административни такси и др. Допълнителна информация за Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. ще намерите на www.lutz-assekuranz.eu.

Въз основа на законовите предписания сме длъжни да информираме потенциалните ни бъдещи клиенти относно следните обстоятелства:

1.    Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. като застрахователен посредник е регистрирано дружество в Професионалната информационна система на Австрия (GISA) под номер 24197069 и има застраховка за професионална отговорност според чл. 137 от Браншовия правилник 

2.    Информация за вписаните в регистъра на посредниците може да се намери на интернет-адрес  https://www.gisa.gv.at/vkr . Институция за подаване на жалби: BMWFW

3. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. е член на иконимическата палата в на Австрия. Надзорна служба (информация според  §5 (1) Z 5 от Закона за електронната търговия): Общинска служба в град Виена, MBA 12., Шьонбрунер Щрасе 259, 1120 Виена.

Най- висок приоритет за Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H е защитата на личните данни на нашите клиенти и при обработката имсе придържаме стриктно към разпоредбите за защита на личните данни. Като приложение към тази информация за клиента при първи контакт е приложена Декларация за защита на личните данни и информация според чл.13 и 14 от Наредбата за защита на личните данни на Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Заедно със законовите разпоредби важат и Общите търговски условия на австрийските застрахователни брокери от септември  2008 г. в съответната валидна версия  (виж www.lutz-assekuranz.eu). За всички съдебни спорове с нашето дружество компетентният съд е този във Виена и с изключение на Закона за международното право са валидни законовите разпоредби на австрийското законодателство.

Lutz Assekuranz е дъщерно дружество, 100% притежавано от Lutz Assekuranz-Makler GmbH със седалище в Мюнхен, чиито акции са 100% собственост на Ecclesia Specialty Holding GmbH, Детмолд, което от своя страна е част от Ecclesia Group със седалище в Детмолд (централен офис) (www.ecclesia-group.com). Ecclesia Group има собствени дружества в Австрия, Белгия, Испания, Нидерландия и Турция. Тя e репрезентирана в целия свят чрез своите партньори в глобалната мрежа ECCLESIA GLOBAL NETWORK.

PDF