FAQ

Často kladené otázky v oblasti poistenia zodpovednosti dopravcu v odplatnej komerčnej automobilovej nákladnej preprave (CMR)

Poistenie zodpovednosti dopravcov je poistením, ktoré pokrýva zodpovednosť dopravcu, a síce pri národnej a kabotážnej cestnej nákladnej doprave podľa národného prepravného práva ako aj pri medzinárodných prepravách podľa CMR.

 

Najskôr prepravca vyplní eventuálny dotazník rizikovej analýzy a odovzdá ho spoločne so žiadosťou spoločnosti LUTZ ASSEKURANZ po tom, čo si prečítal a vzal na vedomie podmienky poistenia. Následne je na základe vyjednaných podmienok vystavená poistná zmluva a poistníkovi je zaslané vyúčtovanie poistného, ktorého včasná úhrada v plnej výške je predpokladom pre poistnú ochranu v rámci uskutočnenej poistnej zmluvy.

Spravidla do 31.12. roka nasledujúceho po roku, v ktorom začala zmluva plynúť (napr. od 1.8.2015 do 31.12.2016). Zmluva sa predlžuje vždy o ďalší rok, okrem prípadu, keď je vypovedaná najneskôr do 30.9. v požadovanej forme listom s potvrdením o doručení.

 

Poisťovateľ uspokojuje odôvodnené nároky uplatnené voči dopravcovi ako poistníkovi a odmietne neodôvodnené nároky, v prípade potreby pridelením právneho zástupcu a prevzatím prípadných trov právneho zástupcu a konania.

 

Poisťovateľ poskytuje plnenie (uspokojenie odôvodnených alebo odmietnutie neodôvodnených nárokov) vždy vtedy, ak bolo včas a v plnej výške podľa predpisu uhradené poistné, doručené potrebné podklady ku škode a poskytnuté nevyhnutné informácie a neexistujú žiadne porušenia povinností resp. vylúčenia poistenia.

 

Poisťovateľ poskytuje poistnú ochranu v rámci poistných podmienok. To znamená, že najskôr sa preveruje, aká zodpovednosť dopravcu ako poistníka je daná. Odškodnenie sa pri danej zodpovednosti uskutočňuje podľa zákonných ustanovení o zodpovednosti v rámci podmienok a súm poistenia podľa poistnej zmluvy.

 

Poistenie prepravy tovaru pokrýva záujem vecnej škody záujemcu o tovar, poistenie zodpovednosti dopravcu pokrýva zodpovednosť dopravcu.

 

Poisťovateľ platbu nevykoná napríklad vtedy, keď dopravca nezodpovedá. V tomto prípade poisťovateľ nároky na náhradu škody odmietne. Môže sa jednať napríklad o prípad, ak dôjde k tzv. „neodvratnej udalosti“ v zmysle článku 17(2) CMR, napríklad dopravná nehoda na 100% zavinená niekým iným, neodvratné ozbrojené lúpežné prepadnutie a podobne;  alebo tiež napríklad vtedy, ak dopravca nezodpovedá podľa článku 17(4) CMR, napr. v prípade chybného obalu tovaru alebo chybného naloženia odosielateľom. (Ak by bol napriek vylúčeniu zodpovednosti dopravcovi nákladný tovar neoprávnene zadržaný, toto zadržanie nákladu sa po dohovore s dopravcom zažaluje.)

 

Áno, poisťovateľ neplatí aj vtedy, ak je od plnenia oslobodený z dôvodu neuskutočnenia platby poistného alebo porušenia povinností (napr. škoda nie je nahlásená včas alebo pravdivo), ďalej ak existuje iné vylúčenie z pokrytia uvádzané v poistných podmienkach.

 

Nie, spoločnosť LUTZ ASSEKURANZ je poistným maklérom, ktorý poistnú zmluvu sprostredkováva ako maklér a na základe splnomocnení vykonáva správu zmluvy. Nositeľom rizika je vždy poisťovacia spoločnosť uvádzaná na poistnej zmluve.

 

Ak sa zistí škodová udalosť, pri ktorej bol nákladný tovar neoprávnene zadržaný ako kompenzácia škody (napr. ak existuje oslobodenie od zodpovednosti dopravcu podľa článku 17 CMR), potom je objednávateľ vyzvaný k platbe; v prípade potreby je dlžník nákladného tovaru, po dohovore s dopravcom, zažalovaný aj o platbu nákladného tovaru, pričom si k tomu poisťovateľ opatrí právneho zástupcu a prevezme trovy.

 

Poistné podmienky stanovujú, že žalobca si môže vybrať, či podá žalobu na súde vo Viedni príslušnom pre obchodné veci alebo poisťovateľa zažaluje na súde príslušnom z hľadiska sídla poistníka.

 

Dopravca zodpovedá, zjednodušene povedané, za ľahkou nedbanlivosťou zavinené škody vždy vtedy, ak sa nejedná o skutkovú podstatu podľa článku 29 CMR, s 8,33 zvláštnymi právami čerpania na kilogram hrubej hmotnosti (porovnaj s článkami 23, 25 CMR !), to je v prípade uplatnenia úpravy zvláštnych práv čerpania cca. 9,75[i] EUR / kilogram. Povedzme, že stratený tovar mal hmotnosť 100 kilogramov, avšak hodnotu 8.000 EUR.  Potom zodpovednosť predstavuje, pri uplatnení úpravy zvláštnych práv čerpania, 100 kg x 8,33 zvláštnych práv čerpania, teda 100 kg x cca. 9,75 EUR = cca. 975,- EUR. Ak teda objednávateľ skutočne kompenzuje škodu v plnej miere nevybaveným nákladným tovarom, hoci dopravca zodpovedá len sumou 975,- EUR, potom je objednávateľ spoločnosťou LUTZ ASSEKURANZ vyzvaný, aby neodkladne vyplatil rozdiel vo výške 7.025,- EUR. Ak túto požiadavku nesplní, nákladný tovar je po dohode s dopravcom zažalovaný, pričom poisťovateľ opatrí právneho zástupcu a prevezme trovy.

 


[i] Kurz MMF z 15.09.10

 


Najlepšia rada je tá, aby nabudúce uzatvoril poistenie prepravy tovaru. Tá spravidla uhradí, v prípade správneho zvolenia poistnej sumy, v rámci poistných podmienok škodu v plnej výške.

 

Áno, pokiaľ nedošlo k tomu, že škodu spôsobil sám poistník alebo jeho zákonní zástupcovia úmyslene alebo z hrubej nedbanlivosti (výnimka: vodiči vlastných nákladných vozidiel, ktorí nie sú pod vplyvom drog alebo alkoholu, a ktorí porušili pravidlá cestnej premávky) alebo že si adekvátne nevybrali, neinštruovali a nekontrolovali poverených zástupcov. Inak sú poistné dokonca škody spôsobené vodičom úmyslene.

 

V závislosti od základu zodpovednosti a okolností prípadu až do výšky 1.200.000,- EUR na vozidlo a škodovú udalosť. Podrobné informácie sa nachádzajú v poistných podmienkach.

 

Najdôležitejšie je neodkladne informovať spoločnosť LUTZ ASSEKURANZ, ktorá potom s dopravcom dohodne ďalší postup, najmä či bude napr. zapojený havarijný komisár atď. Dopravca ako poistník však tiež musí čo najrýchlejšie odovzdať podklady ku škode a poskytnúť všetky potrebné informácie, ďalej zaistiť prípadný postih voči tretím osobám atď. Podrobný postup vyplýva aj z poistných podmienok. Všetky podklady musia byť zaslané spoločnosti LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H., ktorá sa postará o spracovanie škody.

 

Pokiaľ dopravca poveruje subdopravcov, je namieste osobitná opatrnosť: dopravca by vtedy mal pred poverením skontrolovať, či subdopravca disponuje dostatočným poistením zodpovednosti dopravcu vrátane napr. článku 29 (2) CMR. Je účelné požadovať predloženie poistnej zmluvy alebo potvrdenia poistenia, ďalej potvrdenie, že poistné bolo dovtedy zo strany subdopravcu jeho poisťovateľovi hradené stále včas a v plnej výške. Ak je poistná suma dostatočná (za štandard je možné považovať poistnú sumu vo výške minimálne 300.000,- EUR), potom postačuje, že dopravca uzatvorí sám pre seba subsidiáne poistenie zodpovednosti dopravcu. Malo by sa tak stať vzhľadom k tomu, že poisťovateľ subdopravcu by mohol byť napriek všetkým preventívnym opatreniam z rôznych dôvodov oslobodený od plnenia.  Ak však subdopravca nedokáže pred udelením poverenia k preprave preukázať žiadnu zodpovedajúcu poistnú ochranu, potom by poverený byť nemal, alebo dopravca preňho pokryje na svoju ťarchu poistenie zodpovednosti dopravcu („poistenie cudzieho dopravcu“) a stiahne mu zato poistné z prepravného.

Ďalej je veľmi dôležité, aby bolo poverenie, ktoré bolo udelené dopravcovi, postúpené subdopravcovi exaktne vo všetkých podrobnostiach. (Ak napr. objednávateľ predpisuje dopravcovi použitie dvoch vodičov, skriňovej karosérie alebo oddychové prestávky iba na strážených parkoviskách, potom musia byť všetky tieto podmienky bezpodmienečne písomne postúpené subdopravcovi).

To znamená, že každé iné poistenie existujúce popri predmetnom (subsidiárnom) poistení, ktoré úplne alebo čiastočne zahŕňa vzniknutý nehodový jav, sa použije prednostne na vybavenie nárokov na náhradu škody, a síce nezávisle od toho, kto ho uzatvoril. Len ak neplní uvádzané iné poistenie, sú nakoniec nároky riešené prvým menovaným (subsidiárnym) poistením.

Príklad: Dopravca, ktorý uzatvoril subsidiárne poistenie zodpovednosti dopravcu, poverí iného, vykonávajúceho dopravcu prepravou. Ten disponuje vlastnou poistnou zmluvou zodpovednosti dopravcu. V prípade škodovej udalosti je v prvom rade "čerpaná" poistná zmluva vykonávajúceho dopravcu na uspokojenie alebo odmietnutie nárokov pôvodného objednávateľa. Rovnako sa postupuje, ak bolo v danom prípade uzatvorené poistenie prepravy tovaru.

Nie, to článok 41 CMR výslovne zakazuje. CMR je kogentné právo a nie je ho možné ani ako celok ani čiastočne zmeniť (výnimky:  čl. 37 a 38) alebo sa od neho odkloniť. Podľa článku 41 (1) CMR je každá dohoda, ktorá sa priamo alebo nepriamo odchyľuje od ustanovení tohto Dohovoru, neplatná a bez právneho účinku. Avšak skutočnosti, ktoré nie sú upravené v CMR (napr. zákaz započítať prepravy so spornými škodami), môžu byť doplnkovo upravené dohodami strán.

 

Také poistenie môžu uzatvoriť dopravcovia prostredníctvom LUTZ ASSEKURANZ, pokiaľ používajú trajekty, aby sa zaistili proti riziku platenia vysokých príspevkov k spoločnej havárii. Spoločná havária sa vyhlasuje vtedy, ak sa loď a náklad nachádzajú v spoločnom námornom riziku a vyskytnú sa výdavky na záchranu lode a nákladu pred spoločným nebezpečenstvom. V takom prípade sa finančná záťaž rozdelí medzi všetkých účastníkov nákladu, pre dopravcu to teda znamená, že musí, v závislosti od hodnoty jeho nákladného vozidla, primerane znášať náklady. V rámci trajektového poistenia sú takéto náklady nahradené poisťovateľom.

 

Áno, je to možné z poverenia záujemcu o tovar, toto poistenie môže uzatvoriť prepravca pre záujemcu o tovar.

 

„Strážené parkovisko“ v zmysle poistných podmienok (AVB-VH 2015-INT) je také, ktoré je denne po bodu 24 hodín strážené prostredníctvom videosystému alebo strážnika alebo denne po dobu 24 hodín disponuje kontrolou vjazdu a výjazdu;

 

Výdavky a náklady na prepočet / prevod meny na euro / voči euru znáša príkazca platby. Na účet spoločnosti Lutz Assekuranz musí byť pripísaná predpísaná suma v eurách v plnej výške.

 

 

 

Dôležité upozornenie: Odpovede na často kladené otázky sú z dôvodov obmedzeného priestoru popísané iba veľmi všeobecne. Za účelom podrobnejších informácií sa odporúča prečítať si poistné podmienky! 

 

Často kladené otázky v oblasti dopravného poistenia vozidiel podľa ABTVF 2012

  • špecifikácia vozidla s evidenčným číslom, značka, číslo modelu, tonáž, rok výroby, prípadná osobitná výbava a želaná poistná suma
  • výpis z obchodného registra
  • v prípade veľkých flotíl sa okrem toho vyžaduje história škodových udalostí predchádzajúceho poisťovateľa

Poisťovateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo požadovať obhliadku resp. fotografie vozidla.

 

Nie, zaslanie hodnoty vozidla mailom alebo poštou postačuje.

 

Protokol o poskytnutí poradenstva a mandát pre poisťovacieho makléra.

 

Prípadná osobitná výbava musí byť oznámená a na žiadosť doložená; je potom spolupoistená v rámci poistnej sumy dohovorenej pre vozidlo.

 

Ak nejde o totálnu škodu a musia byť vymenené jednotlivé, poškodené diely, nahradí sa nová hodnota dielov („nové za staré“).

 

Pri každom poistnom prípade je v zásade k dispozícii celá poistná suma; odškodnenie nevedie k redukcii poistnej sumy pre budúce prípady.

Neexistuje žiadny ročný agregát.

Poistené sú v zásade škody spôsobené nehodou, t.j. na základe udalosti, ktorá bola náhle vyvolaná pôsobením mechanickej sily pochádzajúcej z vonkajšieho prostredia. Okrem toho sú poistené tiež škody následkom krádeže alebo lúpeže. Presný rozsah poistnej ochrany s ďalšími poistenými rizikami je uvedený v čl. 3 ABTVF 2012-PL.

 

Mailom na adrese office@lutz-assekuranz.eu alebo telefonicky na čísle +43 1 8175573.

 

Nástup škodovej udalosti je potrebné nahlásiť poisťovateľovi čo najskôr, minimálne však do jedného týždňa. V prípade krádeže vozidla je okrem toho potrebné bezodkladne podať oznámenie na polícii.

 

Odškodnenie sa v zásade uskutočňuje v rámci dohovorenej poistnej sumy.

V prípade totálnej škody sa nahrádza časová hodnota, po odpočítaní zostatkovej hodnoty; stanovenie hodnoty spravidla vykonáva znalec. Pritom sa nahrádzajú náklady na odstránenie/likvidáciu vozidiel vo výške 5% poistnej hodnoty, a síce nad rámec poistnej hodnoty.

V prípade čiastočnej škody sa nahrádzajú náklady na vyprostenie, opravy a náhradné diely. Čo sa týka nákladov na vyprostenie, je však potrebné dbať na to, aby boli nahradené podľa výšky – spolu s oboma inými titulmi náhrad – pri spoločnom zohľadnení zostatkovej hodnoty, maximálne do výšky časovej hodnoty.     

Presné pravidlá odškodnenia sú uvedené v poistných podmienkach (čl. 8 ABTVF 2012-PL).

V zásade v najbližšom servise, ktorý je schopný riadneho vykonania opravy vozidla. Na žiadosť a po schválení poisťovne je možné stanoviť v jednotlivom prípade iné miesto.

 

V každom prípade sa vyžaduje včasné, písomné hlásenie škody (postačuje mailom).

V rámci ďalšieho postupu môžu byť – v závislosti od jednotlivého prípadu – potrebné aj zápisnica z polície, zápisnica vodiča, správa o nehode, faktúra za opravu, doklad o likvidácii, atď. Dbajte prosím v týchto prípadoch na pokyn poisťovateľa.

Ak je to potrebné, poverí poisťovateľ znalca; o tom sa rozhodne v rámci spracovania škody.

 

To závisí od objemu poistného. Od príslušnej výšky je možné platiť mesačne, polročne alebo štvrťročne.

 

Ponuky sa v zásade predkladajú podľa základu zrážkovej franšizy. Presná výška je uvedená v ponuke.

 

Nie, iba ak by bola individuálne dohodnutá.

 

Poistenie platí v rámci Európy (geograficky) vrátane Turecka, ako aj na Blízkom a Strednom Východe a v stredomorských pobrežných štátoch Afriky. Poistná ochrana existuje na súši, najmä tiež v kombinovanej doprave. V prípade prepravy vozidla po vode sa poistná ochrana neprerušuje, ak sa miesto prekládky nachádza v rámci územnej oblasti uplatnenia.

 

Maximálny vek je v zásade 10 rokov.

 

„Spoločnú haváriu“ vyhlási kapitán trajektu vtedy, ak sa loď a náklad nachádzajú v spoločnom námornom riziku (závažná búrka, neschopnosť manévrovania loďou, hrozba potopenia, atď.) a musia byť vynaložené výdavky na záchranu lode a nákladu zo spoločného nebezpečenstva. V takom prípade sa finančná záťaž prijatých opatrení rozdelí medzi všetkých účastníkov na náklade.

Každý pasažier musí podľa hodnoty jeho nákladného vozidla (nachádzajúceho sa na trajekte) spoločne znášať náklady. V rámci krytia „spoločnej havárie“ uvádzaného vo všeobecných poistných podmienkach takéto náklady poisťovateľ nahrádza

Dôležité upozornenie: Odpovede na často kladené otázky sú z dôvodov obmedzeného priestoru popísané iba veľmi všeobecne. Za účelom podrobnejších informácií sa odporúča prečítať si poistné podmienky(ABTVF 2012-A)!