FAQ

Často kladené dotazy v oblasti pojištění odpovědnosti dopravce v podnikatelské automobilové nákladní přepravě prováděné za úplatu (CMR)

Pojištění odpovědnosti přepravce je pojištěním, které pokrývá ručení přepravce, a to při národních i kabotážních přepravách po silnici podle národního spedičního práva i při mezinárodních přepravách podle CMR.

Nejprve přepravce vyplní případný formulář pro analýzu rizika a předá jej po přečtení a vzetí na vědomí společně s žádostí společnosti LUTZ ASSEKURANZ. Následně je na základě dohodnutých podmínek vystavena pojistná smlouva a pojistníkovi zaslána faktura na pojistné prémie, jejichž včasné a úplné uhrazení tvoří předpoklad pro pojistnou ochranu v rámci uzavřené pojistné smlouvy.

 

Zpravidla až do 31.12. roku, následujícího po tom roku, ve kterém smlouva začala platit (např. od 1.8.2015 do 31.12.2016). Smlouva se následně prodlužuje vždy o další rok kromě případů, kdy je nejpozději do 30.9. formálně vypovězena doporučeným dopisem s dodejkou.

 

Pojistitel uspokojuje odůvodněné nároky, které jsou podávány proti přepravci jako pojistníkovi a obhajuje proti neodůvodněným nárokům, v případě potřeby přizváním advokáta a převzetím vznikajících nákladů na advokáty a procesních nákladů.

 

Pojistitel poskytne svou službu (uspokojení odůvodněných nebo obhajobu neodůvodněných nároků) vždy tehdy, pokud byla pojistná prémie uhrazena včas a úplně podle definovaných termínů, byly dodány požadované podklady škody a potřebné informace, nedošlo k porušení povinností ani k výlukám pojistné ochrany.

 

Pojistitel poskytuje pojistnou ochranu v rámci pojistných podmínek. Znamená to, že je nejprve prověřeno, zda a případně jaké ručení přepravce jako pojistníka existuje. Odškodnění probíhá při existujícím ručení podle zákonných ustanovení o ručení v rámci smluvních podmínek a pojistných částek.

 

Pojištění přepravy zboží pokrývá zájem věcné škody ze strany zájemce o zboží, pojištění ručení přepravce pokrývá ručení přepravce.

 

Pojistitel např. neposkytne plnění tehdy, když pojištěný přepravce neručí. V takovém případě pojistitel nároky na úhradu škody odvrací. K takové situaci může dojít např. tehdy, pokud dojde k takzvané „neodvratitelné události“ ve smyslu článku 17(2) CMR, např. když dojde k dopravní nehodě, zaviněné na 100% cizí vinou, neodvratitelnému loupežnému přepadení atd.; případně také např. tehdy, když přepravce podle článku 17(4) CMR neručí, např. při nedostatečném zabalení přepravovaného zboží nebo vadné nakládce odesílatele. (Pokud i přes vyloučení ručení dojde k neoprávněnému zadržování nákladů speditérovi, je proti tomuto zadržování v dohodě se spedicí podána žaloba).

 

Ano, pojistitel neposkytuje úhradu také tehdy, když vzhledem k nedostatečné úhradě prémií nebo porušení povinností (např. škoda není včas nebo pravdivě nahlášena) neplní, dále když dojde k jinému vyloučení krytí, uvedenému v pojistných podmínkách.

 

Nikoli, společnost LUTZ ASSEKURANZ je pojišťovacím makléřem, který pojistnou smlouvu zprostředkuje jako makléř a na základě plných mocí realizuje smluvní administraci. Nositelem rizika je pojistitel, uvedený u každé smlouvy.

 

Pokud dojde k takovému škodnímu případu, že jsou náklady neprávem zadržovány jako kompenzace k určité škodě (např. pokud dojde k osvobození od ručení přepravce kvůli článku 17 CMR), je zadavatel vyzván k platbě; v nouzovém případě bude dlužník přepravy (po dohodě s přepravcem) žalován pro úhradu nákladů, přičemž pojistitel zajistí advokáta a nese náklady.

 

V pojistných podmínkách se počítá s tím, že si žalující může vybrat, zda se obrátí na příslušný soud pro obchodní záležitosti ve Vídni nebo pojistitele zažaluje u soudu, příslušného pro sídlo pojistníka.

 

Přepravce ručí (zjednodušeně řečeno) za škody, způsobené lehkou nedbalostí, tedy vždy tehdy, pokud nedošlo ke skutkové podstatě podle článku 29 CMR - hodnotou 8,33 zvláštních práv čerpání na kg surové hmotnosti (viz čl. 23, 25 CMR !), což je v případě aplikovatelnosti úpravy o zvláštních právech čerpání cca 9,75[i] Euro / kg. Předpokládejme, že ztracené zboží mělo hmotnost 100 kg, avšak hodnotu 8000 Euro. V takovém případě obnáší ručení (v případě aplikovatelnosti úpravy o zvláštních právech čerpání) – 100 kg x 8,33, tedy 100 kg x cca € 9,75 = cca € 975,--. Pokud zadavatel skutečně musí kompenzovat celou škodu neuhrazením přepravného, ač by měl přepravce ručit jen částkou € 975,--, bude zadavatel společností LUTZ ASSEKURANZ vyzván, aby okamžitě vyplatil € 7. 025,--. Pokud tento požadavek nesplní, bude na náklady v dohodě se přepravcem podána žaloba, přičemž pojistitel poskytne advokáta a ponese náklady.

 


[i] Kurz IMF ze dne 15.09.10

 


Nejlepší radou je, aby příště uzavřel pojištění pro přepravu zboží. Tato pojistka zpravidla (při vhodně zvolené pojistné částce) pokryje v rámci pojistných podmínek celou škodu.

 

Ano, pokud pojistník sám nebo jeho zákonní zástupci nezpůsobili škodu úmyslně nebo na základě hrubé nedbalosti (výjimka: samostatní přepravci nákladními automobily, kteří hrubě nedbale porušili vyhlášku o silničním provozu a kteří nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu) nebo své pomocníky nevybrali, neinformovali a nekontrolovali odpovídajícím způsobem. Jinak jsou pojištěny dokonce řidičem záměrně způsobené škody.

 

Podle základu ručení a průběhu případu až € 1,200.000 na vozidlo a škodní případ. Podrobnosti viz pojistné podmínky.

 

Nejdůležitější je podat okamžitě informaci společnosti LUTZ ASSEKURANZ, která následně s přepravcem dohodne další postup, zejména např. zapojení havarijního komisaře atd. Přepravce jako pojistník však musí co nejrychleji také dodat podklady ke škodě a veškeré potřebné informace, zajistit případný regres proti třetím osobám atd. Podrobný postup vyplývá z pojistných podmínek. Veškeré podklady musejí být zaslány společnosti LUTZ ASSEKURANZ Maklerges.m.b.H., která zajistí zpracování škodního případu.

 

Pokud přepravce pověří subpřepravce, je nutno postupovat zvlášť opatrně: Přepravce by před pověřením měl prověřit, zda má subpřepravce dostatečné pojištění ručení přepravce se zahrnutím např. článku 29(2) CMR. Je účelné požadovat předložení pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění, dále potvrzení o tom, že prémie byla subpřepravcem jeho pojistiteli až k danému termínu hrazena vždy včas a v plné výši. Pokud je dostatečná i pojistná částka (jako standard může být předpokládána pojistná částka alespoň € 300.000), postačuje, že přepravce sám pro sebe uzavře subsidiární pojištění ručení přepravce. Toto by mělo být provedeno v souvislosti se skutečností, že pojistitel subpřepravce by přes veškerá preventivní opatření mohl být z různých důvodů zbaven povinnosti plnění. Pokud však subpřepravce před udělením přepravní zakázky nemůže prokázat odpovídající pojistnou ochranu, neměl by být pověřen, nebo za něj přepravce na náklady subpřepravce uzavře pojištění ručení přepravce (pojistka externího přepravce) a odečte mu příslušnou prémii z přepravného.

Dále je velmi důležité, aby zakázka, přidělená přepravci byla subpřepravci předána přesně se všemi detaily. (Pokud tedy např. zadavatel přepravci předepíše nasazení dvou řidičů, použití skříňové nástavby nebo klidové přestávky pouze na střežených parkovištích, musejí být všechny tyto požadavky bezpodmínečně písemně předány subpřepravci).

Znamená to, že každá jiná pojistka kromě předmětné (subsidiární) pojistky, zahrnující zcela nebo částečně vzniklou škodní událost bude přednostně použita k pokrytí nároků na náhradu škody, a to nezávisle na tom, kdo ji uzavřel. Až když posledně jmenovaná pojistka neposkytuje plnění, jsou nároky finálně likvidovány prvně jmenovanou (subsidiární) pojistkou.

Příklad: Přepravce, který uzavřel subsidiární pojistku ručení přepravce, pověří přepravou jiného přepravce. Tento má vlastní pojistnou smlouvu o ručení přepravce. V případě škody bude k uspokojení nebo obhajobě nároků původního zadavatele využita smlouva provádějícího přepravce. Stejným způsobem je postupováno, pokud je v tomto případě uzavřena pojistka přepravy zboží.

Nikoli, toto je článkem 41 CMR výslovně zakázáno. CMR je závazným právem a nemůže být zcela ani částečně měněno (výjimky: článek 37 a 38) nebo podmiňováno. Podle článku 41 (1) CMR je každá dohoda, bezprostředně nebo přímo závisející na ustanovení dohody neplatná a bez právního účinku. Skutkové podstaty, které nejsou upraveny v CMR (např. zákaz započítávání přeprav s rozporovanými škodami), mohou být upraveny dohodami mezi stranami.

 

Takové pojištění mohou speditéři přes LUTZ ASSEKURANZ uzavřít, pokud používají trajekty, aby se pojistili proti riziku nutnosti platby příspěvků za havárie. Havárie je vyhlášena tehdy, pokud se loď i náklad nacházejí společně v nouzové situaci na moři a je nutno investovat náklady, aby loď i náklad byly zachráněny ze společného rizika. V takovém případě je finanční zátěž rozdělena na všechny účastníky nákladu, což pro přepravce znamená, že se (podle hodnoty svého nákladního vozu) musí odpovídajícím způsobem podílet na nákladech. V rámci pojištění přepravy trajektem jsou tyto náklady hrazeny pojistitelem.

 

Ano, toto je v pověření zájemce o zboží možné, tato pojistka může být přepravcem pro zájemce o zboží uzavřena.

 

„Střežené parkoviště“ ve smyslu pojistných podmínek (AVB-VH 2015-INT), je parkoviště, střežené denně po 24 hodin pomocí kamerového systému nebo ostrahy, případně které je po dobu 24 hodin denně vybaveno kontrolou vjezdu a výjezdu.

 

Náklady přepočtu měny z/na Euro nese zadavatel platby. Předepsaná celá částka v Euro musí být připsána na konto Lutz Assekuranz.

 

 

 

Důležité upozornění:  Odpovědi na často kladené dotazy jsou z prostorových důvodů jen velmi obecné.  Pro další podrobnosti doporučujeme pročtení pojistných podmínek!

 

Často kladené otázky v oblasti dopravného poistenia vozidiel podľa ABTVF 2012

  • specifikace vozidla s evidenčním číslem, značka, číslo modelu, tonáž, rok výroby, případná zvláštní výbava a požadovaná pojistná suma
  • výpis z obchodního rejstříku
  • v případě velkých flotil se kromě toho vyžaduje historie škodových událostí předcházejícího pojišťovatele

Pojišťovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požadovat obhlídku resp. fotografie vozidla.

 

Ne, zaslání hodnoty vozidla mailem anebo poštou postačuje.

 

Protokol o poskytnutí poradenství a mandát pro pojišťovacího makléře.

 

Případná zvláštní výbava musí být oznámena a na žádost doložena; je pak spolupojištěná v rámci pojistné částky domluvené pro vozidlo.

 

Jestli se nejedná o totální škodu a musí být vyměněné jednotlivé, poškozené díly, nahradí se nová hodnota dílů („nové za staré“).

 

Při každém pojistném případě je v zásadě k dispozici celá pojistná částka; odškodnění nevede k redukci pojistné sumy pro budoucí případy.

Neexistuje žádný roční agregát.

Pojištěné jsou v zásadě škody způsobené nehodou, tj. na základě události, která byla náhle vyvolaná působením mechanické síly pocházející z vnějšího prostředí. Krom toho jsou pojištěné také škody následkem krádeže anebo loupeže. Přesný rozsah pojistné ochrany s dalšími pojištěnými riziky je uvedený v čl. 3 ABTVF 2012-A.

 

Mailem na adrese office@lutz-assekuranz.eu anebo telefonicky na čísle +43 1 8175573.

 

Nástup škodové události je potřebné nahlásit pojišťovatelovi co nejdřív, minimálně však do jednoho týdne. V případě krádeže vozidla je krom toho potřebné bezodkladně podat oznámení na policii.

 

Entschädigungen erfolgen grundsätzlich im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme.

Odškodnění se v zásadě uskutečňuje v rámci dohovořené pojistné částky.

V případě totální škody se nahrazuje časová hodnota, po odečtení zbytkové hodnoty; stanovení hodnoty zpravidla vykonává znalec. Přitom se nahrazují náklady na odstranění/likvidaci vozidel ve výšce 5% pojistné hodnoty, a sice nad rámec pojistné hodnoty.

V případě částečné škody se nahrazují náklady na vyproštění, opravy a náhradní díly. Co se týče nákladů na vyproštění, je však potřebné dbát na to, aby byli nahrazené dle výšky – spolu s oběma jinými tituly náhrad – při společném zohlednění zbytkové hodnoty, maximálně do časové hodnoty.     

Přesné pravidla odškodnění jsou uvedeny v pojistných podmínkách (čl. 8 ABTVF 2012-A).

V zásadě v nejbližším servise, který je schopný řádného vykonání opravy vozidla. Na žádost a po schválení pojišťovny je možné stanovit v jednotlivém případě jiné místo.

 

V každém případě se vyžaduje včasné, písemné hlášeni škody (postačuje mailem).

V dalším kroku můžou být potřebné – v závislosti od jednotlivého případu – ještě zápisnice z policie, zápisnice řidiče, správa o nehodě, faktura za opravu, doklad o likvidaci, atd. Dbejte prosím v těchto případech na pokyn pojišťovatele.

Jestli je to potřebné, pověří pojišťovatel znalce; o tom se rozhodne v rámci zpracování škody.

 

To závisí od objemu pojistného. Od příslušné výšky je možné platit měsíčně, půlročně anebo čtvrtročně.

 

Nabídky se v zásadě předkládají dle základu srážkové franšízy. Přesná výška je uvedena v nabídce.

 

Ne, jenom jestli by byla individuálně dohodnuta.

 

Pojištění platí v rámci Evropy (geograficky) včetně Turecka, jako i na Blízkém a Středním Východu a v středomořských pobřežních státech Afriky. Pojistná ochrana existuje na souši, především taktéž v kombinované dopravě. V případě přepravy vozidla po vodě se pojistná ochrana nepřerušuje, jestli se místo překládky nachází v rámci územní oblasti uplatnění.

 

Maximální věk je v zásadě 10 roků.

 

„Společnou havárii“ vyhlásí kapitán trajektu tehdy, jestli se loď a náklad nacházejí v společném námořním riziku (závažná bouře, neschopnost manévrovaní lodí, hrozba potopení, atd.) a musí být vynaložené výdaje na záchranu lodi a nákladu ze společného nebezpečenství. V takovém případě se finanční zátěž přijatých opatření rozdělí mezi vše účastníky na nákladu.

Každý pasažér musí podle hodnoty svého nákladného vozidla (nacházejícího se na trajektu) společně nést náklady. V rámci krytí „společné havárie“ uvedeného ve všeobecných pojistných podmínkách takové náklady pojišťovatel nahrazuje.   

Důležité upozornění: Odpovědi na často kladené dotazy jsou z prostorových důvodu jen velmi obecné. Pro další podrobnosti  doporučujeme pročtení pojistných podmínek (ABTVF 2012)!