συχνές ερωτήσεις για την αστική ευθύνη μεταφορέα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Αστική Ευθύνη Μεταφορέα στην αμοιβόμενη επιχειρηματική οδική μεταφορά εμπορευμάτων με αυτοκίνητα οχήματα (CMR).

Το πρόγραμμα ασφάλισης για την αστική ευθύνη του μεταφορέα της Lutz («LUTZ-Frachtführerhaftungsversicherung») είναι μία ασφάλεια, η οποία καλύπτει την ευθύνη του μεταφορέα, και ειδικώς τις εθνικές – και οδικές εμπορικές μεταφορές αγαθών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο περί εμπορευματικών μεταφορών, όπως επίσης και τις διεθνείς μεταφορές σύμφωνα με τη σύμβαση για τις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές (στο εξής: «CMR»).

 

Αρχικά ο μεταφορέας συμπληρώνει ένα πιθανό ερωτηματολόγιο ανάλυσης κινδύνου και το παραδίδει μαζί με την αίτηση της LUTZ ASSEKURANZ, αφού πρωτίστως έχει διαβάσει τους όρους της ασφάλισης και τους έχει λάβει υπόψιν του. Στη συνέχεια με βάση τους όρους διαπραγμάτευσης συντάσσεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στέλνεται στον αντισυμβαλλόμενο ένας λογαριασμός ασφαλίστρου, του οποίου η έγκαιρη και ολοσχερής πληρωμή είναι προϋπόθεση για την παροχή προστασίας μέσω της ασφάλειας στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης ασφάλισης.   

 

Κατά κανόνα μέχρι τις 31.12 του επόμενου έτους, εντός του οποίου ξεκίνησε η ισχύς του συμβολαίου (για παράδειγμα από 1.8.2015 μέχρι 31.12.2016). Η διάρκεια του συμβολαίου επιμηκύνεται ένα ακόμη έτος, εκτός εάν έχει καταγγελθεί το αργότερο μέχρι τις 30.9 νομοτύπως με συστημένη επιστολή.

 

Ο ασφαλιστής ικανοποιεί αιτιολογημένες αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον του μεταφορέα ως αντισυμβαλλόμενου (στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και αποκρούει αθεμελίωτες αξιώσεις, εφόσον είναι απαραίτητο μέσω δικηγόρου και με την ανάληψη των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων που δημιουργούνται.

 

Ο ασφαλιστής προβαίνει στην παροχή του (ικανοποίηση τεκμηριωμένων ή απόκρουση μη τεκμηριωμένων αξιώσεων) κάθε φορά που το ασφάλιστρο έχει καταβληθεί εγκαίρως και ολοσχερώς, του έχουν παρασχεθεί τα απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τη ζημία, και οι απαιτούμενες πληροφορίες, καθώς και εφόσον δεν έχουν παραβιασθεί υποχρεώσεις ή δεν υπόκεινται στις περιπτώσεις ασφαλιστικής εξαίρεσης.

 

Ο ασφαλιστής χορηγεί ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Αυτό σημαίνει ότι εν πρώτοις εξετάζεται κατά πόσον και, αν ναι, ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα ως αντισυμβαλλόμενου. Αποζημίωση χορηγείται για δεδομένη ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης στο πλαίσιο των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

 

Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων καλύπτει υλικές ζημίες που ενδιαφέρουν από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για τα εμπορεύματά, η ασφάλιση ευθύνης του μεταφορέα (καλύπτει) την ευθύνη του μεταφορέα.

 

Ο ασφαλιστής για παράδειγμα δεν προβαίνει σε καμία πληρωμή εάν ο ασφαλισμένος μεταφορέας δεν ευθύνεται. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλιστής αποκρούει τις αξιώσεις αποζημίωσης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επί παραδείγματι, όταν συμβαίνει ένα αναφερόμενο ως «αναπόφευκτο γεγονός» κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 2 της CMR, παραδείγματος χάριν ένα τροχαίο ατύχημα οφειλόμενο 100% σε υπαιτιότητα άλλου, μια αναπόφευκτη ένοπλη ληστεία και κάτι συναφές∙ ή για παράδειγμα τότε, όταν ένας μεταφορέας κατά το άρθρο 17, παράγραφος 4 της CMR δεν ευθύνεται, για παράδειγμα, σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευασίας των εμπορευμάτων ή ελαττωματικής φόρτωσης από τον αποστολέα. (Εάν, παρά τον αποκλεισμό της ευθύνης του μεταφορέα, παρακρατούνται αδικαιολόγητα τα φορτία, αναζητούνται διά της δικαστικής οδού τα παρακρατηθέντα αυτά φορτία σε συνεννόηση με το μεταφορέα.)   

 

Ναι, ο ασφαλιστής δεν πληρώνει επίσης, όταν ελλείψει καταβολής ασφαλίστρου ή παραβίασης υποχρέωσης (π.χ. η ζημία δεν έχει δηλωθεί εγκαίρως ή δεν έχει δηλωθεί με ειλικρίνεια), απαλλάσσεται της υποχρέωσης, επιπλέον, εάν συμβαίνει κάποια άλλη περίπτωση αποκλεισμού κάλυψης που αναφέρεται στους όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου.

 

Όχι, η LUTZ ASSEKURANZ είναι ένας μεσίτης ασφαλίσεων, ο οποίος διαμεσολαβεί στην κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως μεσίτης και δυνάμει πληρεξουσίων διαχειρίζεται το συμβόλαιο. Φέρει τον κίνδυνο η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία / ίδρυμα όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Σε περίπτωση που προκύψει ζημιογόνο γεγονός, για το οποίο τα φορτία παρακρατούνται παρανόμως ως αποζημίωση για ζημίες ( παραδείγματος χάριν εάν ο μεταφορέας απαλλάσσεται από την ευθύνη βάσει του άρθρου 17 της σύμβασης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίων (CMR), τότε ο πελάτης καλείται να πληρώσει∙ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο οφειλέτης του φορτίου – μετά από συνεννόηση με τον μεταφορέα – επιβαρύνεται επίσης και για την καταβολή των εξόδων μεταφοράς του φορτίου, για τα οποία ο ασφαλιστής παρέχει δικηγόρο και αναλαμβάνει τα έξοδα.

 

Οι όροι ασφάλισης προβλέπουν ότι ο ενάγων μπορεί να επιλέξει αν θα προσφύγει στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για εμπορικές υποθέσεις στη Βιέννη, ή εάν θα ενάγει τον ασφαλιστή στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ως εκ της καταστατικής έδρας του αντισυμβαλλόμενου.

 

Ο μεταφορέας ευθύνεται-πιο απλά-για προκληθείσες από ελαφριά αμέλεια ζημίες, έτσι ώστε κάθε φορά που δεν στοιχειοθετείται αδίκημα δυνάμει του άρθρου 29 της CMR- με 8.33 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΔΤ) ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους (βλ. άρθρο 23, 25 CMR!), στην περίπτωση εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης για τα  δικαιώματα τραβήγματος, αυτό είναι περίπου 9,75 ευρώ / κιλό. Ας υποθέσουμε ότι τα χαμένα αγαθά ζύγιζαν 100 κιλά, αλλά ήταν αξίας € 8,000. Στη συνέχεια, η ευθύνη είναι - αν ισχύει η ρύθμιση για τα ΕΔΤ - 100 kg x 8,33 ΕΔΤ, δηλαδή 100 kg x περίπου 9,75 ευρώ = περίπου 975 ευρώ,--. Τώρα, εάν ο πελάτης προβεί πραγματικά στην αποζημίωση ολόκληρης ζημιά με ανοιχτό φορτίο, παρόλο που ο μεταφορέας ευθύνεται μόνο έως το ποσό των € 975,--, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει  από την LUTZ ASSEKURANZ να καταβάλει αμέσως τη διαφορά ύψους € 7.025. Εάν δεν συμμορφωθεί (ο πελάτης) με το αίτημα αυτό, κατόπιν συνεννόησης με τον μεταφορέα, το φορτίο θα εναχθεί, οπότε ο ασφαλιστής θα παρέχει δικηγόρο και θα καλύψει τα έξοδα.

 


Η καλύτερη συμβουλή είναι, ότι την επόμενη φορά θα μπορούσε να προβεί σε ασφάλιση μεταφοράς αγαθών .

Αυτή συνήθως καλύπτει -εάν το ασφαλισμένο ποσό έχει επιλεγεί σωστά- εντός των ορίων των ασφαλιστικών όρων, την πλήρη ζημιά.

 

Ναι, εκτός εάν ο ίδιος ο ασφαλισμένος ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί του προκάλεσαν τη ζημία σκόπιμα ή από βαρειά αμέλεια (εξαίρεση: οι οδηγοί φορτηγών που δεν είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή οινοπνεύματος και επιδεικνύουν βαρειά αμέλεια σε σχέση με την τήρηση των κανονισμών της οδικής κυκλοφορίας) ή εάν οι αντιπρόσωποι δεν έχουν επιλεγεί καταλλήλως, ή δεν  έχουν καθοδηγηθεί σωστά και δεν εποπτεύονται.  Διαφορετικά, ακόμη και η σκόπιμη ζημία που προκαλείται από τον οδηγό καλύπτεται από την ασφάλεια.

 

Ανάλογα με την ευθύνη και τη περίπτωση μέχρι €1.200,000 ανά όχημα και περίπτωση ζημίας. Λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνονται στους όρους ασφάλισης.

 

Το πιο σημαντικό είναι η άμεση συμφωνία με την  LUTZ ASSEKURANZ, η οποία στη συνέχεια σε συννενόηση με τον μεταφορέα συντονίζει την περαιτέρω πορεία δράσης, ειδικά εάν για παράδειγμα χρειάζεται η συνδρομή ενός επιθεωρητή φορτίου.

Ο μεταφορέας ως ασφαλισμένος  πρέπει επίσης να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να δώσει το συντομότερο δυνατόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, επιπλέον να εξασφαλίσει μια πιθανή προσφυγή κατά τρίτων κτλ. Η λεπτομερής διαδικασία καθορίζεται από τους όρους ασφάλισης. Όλα τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στην LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H., που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των ζημίων.

 

Εάν ένας μεταφορέας αναθέτει εντολές σε υπεργολάβους, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: τότε ο μεταφορέας θα πρέπει να ελέγξει πριν από την έναρξη της ανάθεσης, εάν ο υπεργολάβος διαθέτει επαρκή ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένης, π.χ. αυτής του  Άρθρου29 (2) της CMR.

 

Είναι σκόπιμο να απαιτείται η υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή πιστοποιητικού ασφάλισης, επιπλέον (να ζητηθεί) επιβεβαίωση ότι το ασφάλιστρο καταβάλλεται πάντοτε εγκαίρως και πλήρως από τον υπεργολάβο στον ασφαλιστή. Ακόμη και αν το ασφαλισμένο ποσό είναι επαρκές, (ως πρότυπο μπορεί να θεωρηθεί ένα ασφαλισμένο ποσό τουλάχιστον της τάξης των 300.000€),  τότε αρκεί ο μεταφορέας να εξασφαλίσει για τον εαυτό του ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα. Αυτό πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ασφαλιστής του υπεργολάβου θα μπορούσε, παρά τα προληπτικά μέτρα για διάφορους λόγους, να μην έχει απόδοση. Ωστόσο, εάν ο υπεργολάβος δεν μπορεί να αποδείξει την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη πριν από την έκδοση της εντολής μεταφοράς, τότε δεν πρέπει να του γίνει ανάθεση, ή ο μεταφορέας να καλύπτει γι’ 'αυτόν (τον υπεργολάβο) με δικά του έξοδα την ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα («ασφάλιση τρίτου») και να αφαιρεί για αυτό το ασφάλιστρο από το φορτίο.

Περαιτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μια παραγγελία που έχει υποβληθεί στον μεταφορέα να μεταβιβάζεται λεπτομερώς στον υπεργολάβο. (Γράψτε για παράδειγμα εάν ο πελάτης παρέχει στον μεταφορέα την εργασία δύο οδηγών, την χρήση  ενός σώματος φορτηγού τύπου κουτιού ή περιόδων ανάπαυσης μόνο σε φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης, όλες αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στον υπεργολάβο.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση εκτός από την (επικουρική) ασφάλιση, που καλύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το ζημιογόνο γεγονός που έχει λάβει χώρα, χρησιμοποιείται κυρίως για να διευθετήσει τις απαιτήσεις αποζημίωσης, ανεξάρτητα από ποιος την έχει συνάψει. Μόνο εάν αυτή η τελευταία αυτή ασφάλιση δεν αποδώσει, οι απαιτήσεις διεκπεραιώνονται τελικά από την πρώτη αναφερθείσα (επικουρική) ασφάλιση.

Ένα παράδειγμα: ένας μεταφορέας, ο οποίος έχει συνάψει μία επικουρική ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα, αναθέτει την εκτέλεση της μεταφοράς σε έναν άλλο μεταφορέα. Αυτός έχει τη δική του πολιτική ασφάλισης για την ευθύνη του μεταφορέα. Σε περίπτωση ζημιάς, η πολιτική του μεταφορέα εμπορευμάτων που εκτελεί την υπηρεσία είναι κατά κύριο λόγο αυτή σύμφωνα με την οποία θα ικανοποιηθούν οι αξιώσεις ή θα αμυνθεί έναντι των αξιώσεων του αντισυμβαλλομένου. Το  ίδιο ισχύει, όταν στην περίπτωση  αυτή έχει συναφθεί μία ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων.

Όχι, αυτό απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 41 της CMR. Η CMR αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και δεν μπορεί εν συνόλω ή μερικώς να τροποποιηθεί (εξαιρέσεις: άρθρα 37 και 38) ή να γίνει παραίτηση από αυτή. Δυνάμει του άρθρου 41(1) της CMR κάθε συμφωνία που αποκλίνει, άμεσα ή έμμεσα, από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης είναι άκυρη και χωρίς νομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, τα αδικήματα που δεν ρυθμίζονται από την CMR (για παράδειγμα, η απαγόρευση αντιστάθμισης των εμπορευμάτων με αμφισβητούμενες ζημίες) μπορούν να συμπληρωθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

Μία τέτοια ασφάλεια μπορούν να συνάψουν μεταφορείς με τη LUTZ ASSEKURANZ, εάν χρησιμοποιούν πλοία, για να εξασφαλίσουν με σύμβαση το ρίσκο να υποχρεωθούν να καταβάλουν μεγάλες συνεισφορές έναντι του κινδύνου ατυχήματος.

Ως μεγάλη ζημία θεωρείται, όταν το πλοίο και το φορτίο βρίσκονται σε κοινό θαλάσσιο κίνδυνο και τα πραγματοποιούνται δαπάνες για τη διάσωση του πλοίου και φορτίου από τον κοινό κίνδυνο. Σε μία τέτοια περίπτωση η οικονομική επιβάρυνση κατανέμεται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών του φορτίου, αυτό σημαίνει επίσης ότι ο μεταφορέας πρέπει να καλύψει το κόστος, ανάλογα με την αξία του φορτηγού του. Στο πλαίσιο της ασφάλισης πορθμείων, τα έξοδα αυτά αντικαθίστανται από τον ασφαλιστή.

 

Ναι, αυτό είναι δυνατό για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου μέρους, αυτή η ασφάλιση μπορεί να ολοκληρωθεί από τον μεταφορέα για τον μελλοντικό αγοραστή.

 

«Φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης», για τους σκοπούς των όρων ασφάλισης (AVB-VH 2015-INT), είναι χώρος ο οποίος παρακολουθείται 24 ώρες την ημέρα από ένα κλειστό κύκλωμα βίντεο ή έναν φρουρό, ή διαθέτει έλεγχο εισόδου και εξόδου 24 ώρες την ημέρα.

 

Τα έξοδα ισοδυναμίας/ μετατροπής του νομίσματος / σε ευρώ επιβαρύνουν τον πελάτη της πληρωμής. Το προβλεπόμενο πλήρες ποσό σε ευρώ πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό της Lutz Assekuranz.

 

 

 

Σημαντική Σημείωση: για λόγους οικονομίας χώρου, οι απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις διατηρούνται πολύ γενικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες συνιστάται να διαβάσετε τις προϋποθέσεις ασφάλισης! 

 

FAQ Ασφάλιση μεταφοράς οχημάτων σύμφωνα με ABTVF 2012

  •  Λίστα οχημάτων με αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, μάρκα, αριθμό μοντέλου, χωρητικότητα, έτος κατασκευής, οποιοσδήποτε ειδικός εξοπλισμός όπως και το επιθυμητό ποσό ασφάλισης.
  •  Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο
  •  Για μεγάλους στόλους απαιτείται επίσης το ιστορικό ζημιών του προηγούμενου ασφαλιστή.

Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο ή φωτογραφίες του οχήματος αν είναι απαραίτητο.

Η ελάχιστη απαίτηση είναι η χρήση της κλειδαριάς του βασικού εξοπλισμού του οχήματος.

Όχι, αρκεί η κοινοποίηση των αξιών των οχημάτων μέσω email ή ταχυδρομείου.

Το συμβουλευτικό πρωτόκολλο και η εντολή μεσίτη.

Κάθε ειδικός εξοπλισμός πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται κατόπιν αιτήματος. Στη συνέχεια συνασφαλίζεται στο πλαίσιο του ποσού ασφάλισης που έχει συμφωνηθεί για το όχημα.

Εάν δεν υπάρχει ολική καταστροφή και πρέπει να αντικατασταθούν μεμονωμένα κατεστραμμένα ανταλλακτικά, τα ανταλλακτικά θα αντικατασταθούν με τη νέα τιμή ("νέα για παλιά").

Για κάθε ασφαλισμένο συμβάν είναι διαθέσιμο ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό. Η αποζημίωση δεν οδηγεί σε μείωση του ασφαλισμένου ποσού για μελλοντικές περιπτώσεις.

Δεν υφίσταται ετήσια συσσώρευση.

Η ασφάλιση καλύπτει γενικώς ζημίες από ατυχήματα, δηλαδή από άμεσο έξωθεν γεγονός που επιδρά απότομα με μηχανική ισχύ. Επιπλέον, ζημιές ως αποτέλεσμα κλοπής ή ληστείας. Για το ακριβές εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης περαιτέρω ασφαλισμένων κινδύνων ανατρέξτε στο αρ. 3 των ABTVF 2012-A.

Μέσω E-Mail office@lutz-assekuranz.eu ή τηλεφωνικώς στο +43 1 8175573.

Η εμφάνιση μιας ζημίας πρέπει να αναφέρεται στον ασφαλιστή το συντομότερο δυνατό,  τουλάχιστον όμως εντός μίας εβδομάδας. Σε περίπτωση κλοπής οχημάτων, πρέπει επίσης αμέσως να υποβληθεί αναφορά στην αστυνομία.

Η αποζημίωση πραγματοποιείται γενικά εντός του συμφωνηθέντος ασφαλισμένου ποσού.

Σε περίπτωση ολικής απώλειας θα αντικατασταθεί η τρέχουσα τιμή μείον της υπολειμματικής αξίας. Οι τιμές καθορίζονται συνήθως από εμπειρογνώμονα. Το κόστος απομάκρυνσης / καταστροφής των οχημάτων επιστρέφεται στο ποσό του 5% της ασφαλισμένης αξίας, και πέραν ​​της  ασφαλισμένης αξίας.

Σε περίπτωση μερικής ζημιάς, θα επιστραφούν τα έξοδα για τη διάσωση, τις επισκευές και τα ανταλλακτικά. Όσον αφορά το κόστος ανάκτησης, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό - μαζί με τους άλλους δύο τίτλους αντικατάστασης - θα αντικατασταθεί, λαμβάνοντας υπόψη την υπολειμματική αξία, με μέγιστο ποσό την τρέχουσα αξία.

Οι ακριβείς κανονισμοί αποζημίωσης μπορούν να βρεθούν στους όρους ασφάλισης (Art. 8 der ABTVF 2012-A).

Βασικά στο πλησιέστερο συνεργείο που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει σωστά την επισκευή του οχήματος. Κατόπιν αιτήματος και με τη συγκατάθεση της ασφαλιστικής εταιρείας, μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να καθοριστεί και άλλη τοποθεσία .

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται έγκαιρη, γραπτή αναγγελία ζημίας (αρκεί μέσω E-mail).

Στη συνέχεια, ανάλογα με τη μεμονωμένη περίπτωση, ενδέχεται να απαιτείται αναφορά αστυνομίας, δήλωση οδηγού, αναφορά ατυχήματος, τιμολόγιο επισκευής, πιστοποιητικό καταστροφής κ.λπ. Ακολουθήστε σε αυτήν την περίπτωση τις οδηγίες του ασφαλιστή.

Εάν είναι απαραίτητο δίδεται εντολή από τον ασφαλιστή στον πραγματογνώμονα. Αυτό αποφασίζεται στο πλαίσιο της επεξεργασίας της ζημιάς.

Αυτό εξαρτάται από το ύψος των ασφαλίστρων. Ανάλογα με το ύψος, μπορείτε να πληρώνετε με μηνιαία, εξάμηνη ή τρίμηνη καταβολή.

Οι προσφορές δίδονται συνήθως με βάση μιας απαλλαγής. Για το ακριβές ποσό παρακαλώ, όπως δείτε την προσφορά σας.

Όχι, εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί ξεχωριστά.

Η ασφάλιση ισχύει εντός Ευρώπης (γεωγραφικά) συμπεριλαμβανόμενης της Τουρκίας καθώς και Μέση Ανατολή και τις αφρικανικές χώρες με παράλια στη Μεσόγειο. Η ασφαλιστική προστασία ισχύει στη στεριά και ιδίως κατά τη σιδηροδρομική μεταφορά οχημάτων. Στην περίπτωση θαλάσσιας ή άλλης δι’ ύδατος μεταφοράς του οχήματος δεν διακόπτεται η ασφαλιστική προστασία, αν ο τύπος φόρτωσης βρίσκεται εντός των τοπικών ορίων εφαρμογής.

Γενικώς, η μέγιστη ηλικία είναι 10 χρόνια.

Σημαντική Σημείωση: για λόγους οικονομίας χώρου, οι απαντήσεις στις συνήθεις ερωτήσεις διατηρούνται πολύ γενικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες συνιστάται να διαβάσετε τις προϋποθέσεις ασφάλισης!  (ABTVF 2012-A)