Skip to main content

Zákaznické info

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Informace pro zákazníky při prvním kontaktu


O nás


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je kompetentní a spolehlivý partner zasilatelů, do-pravců a pro námořní průmysl ve všech oblastech pojistné ochrany. Lutz Assekuranz jedná jménem svých společníků jako makléř pro vysoce kvalitní pojistné produkty za rozumnou cenu, a to na vnitrostátní i me-zinárodní úrovni.


Jako zprostředkovatelé pojištění jsme pojišťovacími makléři a poradci v pojišťovnictví a nejsme finančně propojeni s žádnou pojišťovnou. Nezávisle na pojišťovnách a bankách jednáme výhradně v nejlepším zá-jmu klienta. Totéž platí i pro likvidaci pojistných událostí, kterou společnost zpracovává samostatně. Jsme oprávněni pojišťovnami vybírat pojistné. Pokud není dohodnuto jinak, poradenství se uskutečňuje na zá-klade osobní a vyrovnané analýzy, přičemž je poukázáno na omezení trhu dle případných přiložených dokumentů (zejména obecních pojistných podmínek). Jako sprostředkovatel pojištění pobíráme naši pro-vizi přímo od příslušných pojišťovatelů jde o provize podle § 30 MaklerG (rakouský zákon o makléřích), jako i eventuální závěrečné, následné, obratové, zůstatkové provize, bonifikace, administrativní odměny, atd. Více informací o Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. lze získat na webovém portále www.lutz-assekuranz.eu.


Podle zákonných nařízení jsme povinni informovat potenciální i nové klienty o těchto skutečnostech:


1. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je zapsán jako pojišťovací zprostředkovatel v Ra-kouském podnikatelském informačním systému (Gewerbeinformationssystem Austria - GISA) pod registračním číslem 24197069 a má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti podle § 137 GewO (rakouský zákon o podnikání).

2. Informace o zprostředkovatelích pojištění zapsaných v registru pojišťovacích zprostředkovatelů můžete nalézt online na www.gisa.gv.at/vkr a případné stížnosti směrovat na Rakouské Spolkové minister-stvo hospodářství a práce (BMWFW).


3. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je členem Rakouské hospodářské komory. Do-zorným orgánem (informace dle § 5 (1) 5 E-CommerceG (rakouský zákon o e-commerce)): Magistrát města Vídeň, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Vídeň.


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H přikládá ochraně soukromí svých zákazníků nej-vyšší důležitost a přísně dodržuje předpisy o ochraně údajů při zpracování osobních údajů. Jako přílohu k těmto informacím o zákaznících při prvním kontaktu jsou uvedeny zásady ochrany osobních údajů a infor-mace podle článků 13 a 14 všeobecného nařízení o ochraně údajů společnosti Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.


Kromě zákonných ustanovení platí obecné podmínky rakouských pojišťovacích makléřů ze září 2008 v jejich nejnovější verzi (viz www.lutz-assekuranz.eu). Pro případné spory s naší společností je místem soudní příslušnosti Vídeň a s výjimkou zákona o mezinárodním právu soukromém (IPRG) je dohodnuto rakouské právo.


Lutz Assekuranz je 100%-ní dceřinou společností Lutz Assekuranz-Makler GmbH se sídlem v Mnichově, podíly které plně vlastní deas Deutsche Assekuranz-Makler GmbH, Berlín, patřící do skupiny Ecclesia s ústředním sídlem v Detmoldu (centrála). S více než 2 300 zaměstnanci a objemem pojistného 2,4 mld. EUR ročne je skupina Ecclesia největším německým pojišťovacím makléřem pro podniky a instituce a jed-ním z vedoucích v Evropě (www.ecclesia-group.com).

Skupina Ecclesia má vlastní společnosti v Rakousku, Itálii, Belgii, Španělsku, Nizozemí a Turecku. Prostřednictvím svých PARTNERŮ GLOBÁLNÍ SÍTĚ ECCLESIA je skupina zastoupená po celém světě.

PDF