Skip to main content

Zakaznícke info

LUTZ ASSEKURANZ Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. - organizačná zložka


Informácie pre zákazníkov pri prvom kontakte


O nás


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H je kompetentným a spoľahlivým partnerom pre zasie-lateľov, dopravcov a námornú prepravu vo všetkých oblastiach poistnej ochrany. Lutz Assekuranz pôsobí v mene svojich partnerov ako sprostredkovateľ vysokokvalitných poistných produktov za rozumnú cenu, a to na vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej úrovni.


Ako sprostredkovateľ poistenia sme zároveň poisťovacím maklérom aj poradcom v oblasti poistenia, pričom nie sme finančne prepojení so žiadnou poisťovňou. Nezávisle od poisťovní a bánk konáme výhradne v najlep-šom záujme našich klientov. Platí to aj pre likvidáciu poistných udalostí, ktorú spoločnosť spracováva samostatne. Sme poisťovňami oprávnení vyberať poistné.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poradenstvo sa uskutočňuje na základe osobnej a vyrovnanej analýzy, pričom je poukázané na obmedzenia trhu podľa prípadných priložených dokumentov (najmä všeobecných poistných podmienok). Ako sprostredkovateľ pois-tenia poberáme našu províziu priamo od príslušných poisťovateľov ide o provízie podľa § 30 MaklerG (rakúsky zákon o makléroch), ako aj eventuálne záverečné, následné, obratové, zostatkové provízie, bonifikácie, admi-nistratívne odmeny, atď. Viac informácií o spoločnosti Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. môžete získať na internetovej stránke www.lutz-assekuranz.eu.


Podľa zákonných ustanovení sme povinní informovať potenciálnych nových klientov o týchto skutočnostiach:


1. Spoločnosť Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je zapísaná ako poisťovací spro-stredkovateľ v Rakúskom podnikateľskom informačnom systéme (Gewerbeinformationssystem Austria - GISA) pod registračným číslom 24197069 a má uzatvorené poistenie profesnej zodpovednosti podľa § 137 GewO (rakúsky zákon o podnikaní).

2. Informácie o poisťovacích sprostredkovateľoch zapísaných v registri poisťovacích sprostredkovateľov môžete nájsť na internetovej stránke www.gisa.gv.at/vkr. Prípadné sťažnosti je možné smerovať na Rakúske spolkové ministerstvo hospodárstva a práce (BMWFW).


3. Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. je členom Rakúskej hospodárskej komory. Do-zorný orgán (informácia podľa § 5 (1) 5 E-CommerceG (rakúsky zákon o e-commerce)): Magistrát mesta Viedeň, MBA 12., Schönbrunner Straße 259, 1120 Viedeň.


Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H pripisuje ochrane súkromia svojich zákazníkov najvyš-šiu dôležitosť a pri spracovávaní osobných údajov striktne dodržiava predpisy na ochranu údajov. Ako prílohu k týmto informáciám pre zákazníkov pri prvom kontakte pripájame aj zásady ochrany osobných údajov a in-formácie v súlade s článkami 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov spoločnosti Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.


Okrem zákonných ustanovení platia všeobecné podmienky rakúskych poisťovacích maklérov zo septembra 2008 v ich najnovšej verzii (pozri www.lutz-assekuranz.eu). Pri akýchkoľvek sporoch s našou spoločnosťou je miestom súdnej právomoci Viedeň a s výnimkou zákona o medzinárodnom súkromnom práve (IPRG) je do-hodnuté rakúske právo.


Lutz Assekuranz je 100 %-nou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Lutz Assekuranz-Makler GmbH so sídlom v Mníchove, ktorej podiely plne vlastní deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH, Berlín, patriaca do skupiny Ecclesia so sídlom v Detmolde (centrála). S viac ako 2 300 zamestnancami a objemom poistného 2,4 mld. EUR ročne je skupina Ecclesia najväčším nemeckým poisťovacím maklérom pre podniky a inštitúcie a jedným z ve-dúcich v Európe (www.ecclesia-group.com).

Skupina Ecclesia má vlastné spoločnosti v Rakúsku, Taliansku, Belgicku, Španielsku, Holandsku a Turecku. Prostredníctvom svojich partnerov GLOBÁLNEJ SIETE ECCLESIA je skupina zastúpená po celom svete.

PDF-Download