Skip to main content

FAQ

FAQ der Versicherung der Haftung des Frachtführers im entgeltlichen gewerblichen Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen (CMR)

Asigurarea de răspundere civilă pentru transportatori este o asigurare ce acoperă răspunderea
civilă a transportatorului de marfă în cazul transporturilor rutiere interne de marfă, a celor de
cabotaj, în conformitate cu Dreptul Naional aplicabil transporturilor de mărfuri, precum şi în
cazul transporturilor internaionale conform CMR.

Nu, LUTZ ASSEKURANZ este un broker de asigurări, care intermediază contractul de asigurare
în calitate de agent de asigurări şi dispune administrarea contractului în baza împuternicirilor
acordate. Cel ce suportă riscul este societatea de asigurare trecută pe poliă.

 

Iniial, transportatorul completează chestionarul de analiză de risc şi îl predă la LUTZ
ASSEKURANZ împreună cu cererea, după ce a citit şi luat la cunoştină în prealabil Condiiile
de Asigurare. La scurt timp după aceea se emite polia de asigurare în baza condiiilor
negociate şi se transmite asiguratului o factură de primă, achitarea integrală şi la termen a
facturii fiind premisa necesară proteciei asigurate din cadrul contractului de asigurări intrat în
vigoare.

 

De regulă până la data de 31.12. a anului imediat următor celui în care contractul a intrat în
vigoare (de ex. din data de 1.8.2015 şi până la 31.12.2016). Contractul se prelungeşte de
fiecare dată cu câte un an suplimentar, cu excepia situației în care este reziliat în mod conform
până la data de 30.9, prin intermediul corespondenei cu confirmare de primire pe baza
mandatului poştal.

 

Asiguratorul acoperă acele cereri motivate, depuse împotriva transportatorului în calitatea sa de
asigurat şi respinge preteniile nejustificate, dacă este necesar, prin numirea unui avocat şi
preluarea cheltuielilor avocaiale şi judiciare ocazionate.

 

Asiguratorul îşi îndeplineşte obligaia de prestare (acoperirea preteniilor motivate sau
respingerea celor nemotivate) în oricare dintre cazurile în care prima de asigurare este achitată
în permanenă la termen şi integral conform prevederilor, dacă documentele justificative ale
2017-01-11/JUK 2 / 5
daunei au fost depuse, iar informaiile necesare transmise, precum şi dacă nu se constată
existenă vreunor încălcări ale obligaiilor respectiv excluderi de la asigurare.

 

Asiguratorul oferă protecie asigurată în cadrul Condiiilor de Asigurare. Mai precis, aceasta
înseamnă în orice situaie verificarea prealabilă, din care să rezulte dacă şi eventual în ce mod
anume există vreo răspundere civilă a transportatorului din calitatea sa de asigurat.
Despăgubirea are loc în cazul existenei răspunderii conform prevederilor legale privind
răspunderea civilă din cadrul condiiilor şi sumelor asigurate conforme cu polia încheiată.

 

Asigurarea Cargo acoperă interesul privind pagubele materiale al entităilor, din a căror sferă de
interes face parte marfa, asigurarea de răspundere civilă pentru transportatori, răspunderea
transportatorului.

 

Asiguratorul nu efectuează niciun fel de plăi de ex. atunci când transportatorul asigurat nu este
răspunzător de producerea daunei. În acest caz, asiguratorul va refuza preteniile de
despăgubire formulate. Acest caz poate interveni atunci când există un „eveniment inevitabil“
aşa cum rezultă din Art. 17(2) CMR, spre exemplu un accident de circulaie din culpă străină în
proporie de 100%, un jaf armat de neîmpiedicat şi altele asemenea; sau şi de ex. atunci când
transportatorul nu răspunde conform Art. 17(4) CMR şi anume, în cazul ambalării neconforme a
bunului sau încărcării neregulamentare de către expeditor. (Dacă i se vor reine nejustificat
transportatorului costurile transportului, în ciuda exonerării sale de răspundere, atunci această
reinere a încărcăturii va fi reclamată juridic de comun acord cu transportatorul.)
·

 

Da, asiguratorul nu plăteşte nici atunci când este exonerat de obligativitatea prestaiilor sale pe
motivul neplăii primelor sau încălcării obligaiilor (de ex. atunci când dauna nu este raportată la
termen sau veridic), de asemenea, când mai există vreun alt caz de excludere a proteciei
asigurate specificat în Condiiile de Asigurare.

 

Condiiile de Asigurare prevăd că reclamantul poate alege dacă se va dresa tribunalului
competent din Viena sau îl reclamă pe asigurator la instana competentă în a cărei rază
teritorială de competenă judiciară îi aparine sediul asiguratului.

 

Dacă se va constata în cazul evenimentului păgubitor că valorile transportului sunt nejustificat
reinute cu titlu de compensaie pentru vreun prejudiciu (de ex. când se aplică o exonerare de
2017-01-11/JUK 3 / 5
răspundere a transportatorului pe motivul Art. 17 CMR), atunci beneficiarul va fi somat să
achite; în caz de necesitate, debitorul ce răspunde pentru valoarea transportului va fi reclamat –
cu acordul prealabil al transportatorului – şi pentru plata costurilor de transport, asiguratorul
numind în acest scop un avocat şi preluând costurile astfel ocazionate.

 

Transportatorul răspunde – exprimat mai simplificat – pentru daune produse din neglijenă
uşoară – deci de fiecare dată, când nu au fost săvârşite fapte păgubitoare conform Art. 29
CMR– cu 8,33 Drepturi Speciale de Tragere pentru fiecare kilogram greutate brută (a se
compara cu Art. 23, 25 CMR!), aceasta reprezentând, în cazul aplicabilităii Reglementării
privind drepturile Speciale de Tragere cca. 9,75i Euro / kilogram. Se prezumă că marfa pierdută
ar fi avut o greutate de 100 kilograme, însă o valoare de € 8.000. Atunci sfera de răspundere ar
fi – aplicându-se reglementarea DST – 100 kg x 8,33 DST, deci 100 kg x ca. € 9,75 = ca. €
975,--. Dacă beneficiarul va compensa acum dauna în cuantum integral, prin costuri de
transporturi în curs de efectuare, deşi transportatorul trebuie să răspundă numai cu suma de €
975,--, atunci i se va solicita beneficiarului de către LUTZ ASSEKURANZ să achite neîntârziat
diferena în cuantum de € 7.025,--. Dacă nu va îndeplini această cerină, atunci costurile de
transport vor fi reclamate de comun acord cu transportatorul, iar asiguratorul va apela la un
avocat şi va prelua costurile astfel ocazionate.

 

 


Cel mai bun sfat ar fi să încheie data viitoare o asigurare Cargo. Aceasta achită de regulă – în
cazul unei sume asigurate alese corect – cuantumul integral al daunelor din cadrul Condiiilor
de Asigurare.

 

Da, în măsura în care nu asiguratul însuşi sau reprezentanii săi legali au produs dauna cu
premeditare sau din neglijenă gravă (excepie: şoferii de TIR care încălcă cu neglijenă gravă
Codul Rutier, pe durata transportului în regie proprie, fără a se afla sub influena drogurilor sau
a băuturilor alcoolice) sau care nu a selectat, instruit şi monitorizat în mod corespunzător agenii
lor autorizai. În rest, sunt asigurate chiar şi daunele provocate cu premeditare de şofer.

 

În funcie de bazele legale ale răspundere şi particularităile cazului, până la € 1,200.000 pentru
fiecare vehicul şi eveniment păgubitor în parte. Detaliile suplimentare în acest sens le găsii în
Condiiile de Asigurare.

 

Cea mai importantă este notificarea imediată a LUTZ ASSEKURANZ, care stabileşte împreună
cu transportatorul mărfii procedura ulterioară, de ex. dacă se apelează la un comisar de avarii
etc. Transportatorul mărfii în calitatea sa de asigurat trebuie însă, de asemenea, cât mai repede
2017-01-11/JUK 4 / 5
posibil să depună documentele justificative ale daunei şi să comunice toate informaiile
necesare, să asigure de asemenea un eventual regres împotriva terilor etc. Procedura detaliată
rezultă din Condiiile de Asigurare. Toate documentele trebuie să fie transmise către LUTZ
ASSEKURANZ Versicherungsvermittlungs Ges.m.b.H., care se va ocupa cu procesarea daunei.

 

În măsura în care un transportator apelează la sub-transportatori de marfă, trebuie procedat cu
prudenă maximă: transportatorul trebuie să verifice atunci anterior numirii sale, dacă subtransportatorul
de marfă dispune de o asigurare de răspundere civilă pentru transportatorii de
mărfuri în cuantum suficient şi cu luarea în considerare de ex. a Art. 29(2) CMR. Este oportun
să se solicite prezentarea unei polie de asigurare sau a unei adeverine din care să rezulte
confirmarea asigurării, de asemenea a unei confirmări că prima a fost achitată la termen şi
integral până la acea dată de către sub-transportator asiguratorului său. Dacă şi suma asigurată
este în cuantum suficient (se poate prezuma ca valoare standard o sumă asigurată de minim €
300.000), atunci se va putea accepta ca transportatorul de marfă să încheie pentru sine o
asigurare subsidiară de răspundere civilă pentru transportatorii de marfă. Aceasta trebuie să fie
încheiată având în vedere faptul că asiguratorul sub-transportatorului poate fi exonerat de
obligativitatea prestaiilor sale, în ciuda tuturor măsurilor preventive, din motive diverse. Dacă
însă sub-transportatorul nu poate justifica anterior plasării comenzii de transport niciun fel de
protecie asigurată în mod corespunzător, atunci nu trebuie apelat la el sau eventual
transportatorul de marfă suportă pe cheltuială proprie o asigurare de răspundere civilă pentru
transportatorii de marfă încheiata pe seama acestuia („asigurare de răspundere civilă pentru
teri transportatori de marfă“) şi îi deduce astfel contravaloarea primei din valoarea transportului.
Mai este de asemenea important şi ca o comandă plastă transportatorului de marfă să fie
retransmisă cu exactitate sub-transportatorului. (În cazul în care contractantul îi prescrie de ex.
transportatorului de marfă circularea cu doi şoferi pe traseu, utilizarea unei structuri carosate a
semiremorcii sau pauze de odihnă numai în parcări păzite, atunci toate aceste condiii trebuie
astfel retransmise în scris sub-transportatorului).

Aceasta presupune că orice altă asigurare, existentă suplimentar faă de asigurarea
(subsidiară) în curs de derulare, ce include parial sau total evenimentul păgubitor produs, este
prima aplicabilă pentru soluionarea preteniilor de despăgubire şi mai precis independent de
cine anume a încheiat-o. Abia atunci când ultima dintre asigurările menionate nu acoperă
prestaiile, preteniile sunt astfel soluionate prin punerea în aplicare a primei (asigurări)
subsidiare iniial specificate.
Un exemplu: un transportator de marfă, care a încheiat o asigurare subsidiară pentru
transportatorii de marfă încredinează un transport unui alt transportator de marfă. Acesta
dispune de o poliă proprie de răspundere civilă a transportatorului de marfă. În cazul producerii
evenimentului păgubitor este „exploatată” în primul rând polia sub-transportatorului de marfă
pentru acoperirea sau contestarea preteniilor de despăgubire. Se procedează în mod similar şi
dacă ar fi fost încheiată în acest caz o asigurare Cargo.

Nu, acest lucru fiind în mod expres interzis de Art. 41 CMR. CMR este drept obligatoriu şi nu
poate fi modificat sau omis nici integral şi nici parial (excepii: Art. 37 şi 38). Conform Art. 41
2017-01-11/JUK 5 / 5
(1) CMR orice acord, care se abate în mod nemijlocit sau mijlocit de la această Convenie, este
astfel nul şi fără valoare juridică. Însă anumite stări de fapt, ce nu sunt reglementate pe
cuprinsul CMR (de ex. interdicia de a compensa valoarea transportului cu daune litigioase), pot
fi reglementate complementar prin conveniile încheiate între pări.

 

Transportatorii pot încheia prin intermediul LUTZ ASSEKURANZ o astfel de asigurare atunci
când utilizează feriboturi, pentru a se asigura împotriva riscului avarie majoră-a plăti sume
importante astfel ocazionate. Avaria majoră se declară atunci când atât nava, cât şi încărcătura
ei sunt expuse unui risc maritim comun şi se iau măsuri pentru a salva nava şi încărcătura de la
pericolul comun. Într-un astfel de caz, povara financiară este repartizată între toi cei implicai ca
parte a încărcăturii, aceasta presupunând mai exact pentru transportatorul mărfii că trebuie să
îşi suporte costurile-în funcie de valoarea camionului. În cadrul unei asigurări pentru feribot
astfel de costuri sunt suportate de către asigurator.

 

Da, este posibil în numele pării interesate de marfă, această asigurare poate fi încheiată de
transportatorul mărfii pentru partea interesată de marfă.

 

O „parcare păzită“ în accepiunea Condiiilor de Asigurare (AVB-VH 2015-INT) este acea
parcare supravegheată zilnic timp de 24 ore prin intermediul unui sistem de monitorizare video
sau personal de pază sau care dispune de un control al intrărilor şi ieşirilor cu regim de
funcionare zilnică, 24 de ore pe zi.

 

Comisioanel şi cheltuielile aferente recalculării/conversiei monedei naionale respective din / în
EURO trebuie suportate pe cheltuiala beneficiarului. Suma în EURO prevăzută trebuie să intre,
în cuantum integral, pe contul Lutz Assekuranz.

 

 

 

Indicaii importante: răspunsurile la FAQ se rezumă, din motive de spaiu, preponderent la
generalităile cele mai importante. Pentru alte detalii suplimentare se recomandă astfel citirea
atentă a Condiiilor de Asigurare!

 

Întrebări și răspunsuri Casco în baza condițiilor de asigurare ABTVF 2012

  • Lista vehiculelor cu numar de inmatriculare, marca, model, masa maxima autorizata, anul de fabricatie, echipamente suplimentare regasite, suma asigurata
  • Factura din contabilitate, fie ca este achizitionata de nou din reprezentanta sau second hand.
  • In cazul flotelor mari, daca se doreste o negociere mai mare, rata daunei din partea fostului asigurator, pe ultimii 2 sau 3 ani

 

Asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita o inspectie de risc sau un set de poza ale vehiculuilui daca considera a fi necesar, dar in general nu se face inspectie de risc.

 

Nu, transmiterea acestor date, precum si negocierea si accceptul ofertei se face prin mail sau posta unde nu exista varianta electronica

 

Cererea chestionar si mandatul de broker.

 

Orice echipament special trebuie raportat si dovedit in cererea de asigurare; atunci va fi luat in considerare in cadrul ofertei, si se va regasi in suma totala asigurata.

 

Exceptand dauna totala,componentele afectate in urma avariei vor fi inlocuite pe proncipiul ‘’nou pentru vechi’’.

 

In principiu, suma asigurata este valabila pentru fiecare eveniment in parte, dauna neafectand suma asigurata; se aplica principiul ‘’reintregirii sumei asigurate’’.

Nu exista un agregat anual.

Asigurarea acopera daunele cauzate de accidente, ceea ce se traduce prin evenimentul care are loc cu forta mecanica din exterior. De asemenea sunt asigurate daunele ca urmare a furtului si talhariei, precum si vandalismul. In conditiile de asigurare ABTVF-2012 RO, art 3 se face referire la acoperirea politei.

 

Aparitia unei daune trebuie anuntata asiguratorului cat de repede se poate, dar maxim la o saptamana de la producerea evenimentului. In cazul furtului vehiculului, acesta trebuie raportat imediat politiei.

 

Daunele sunt platitte in general in limita sumei asigurate. In caz de dauna totala, se efectueaza un raport de catre o firma autorizata pentru a se stabili valoarea la momentul producerii accidentului; aceasta suma poate fi mai mica decat suma trecuta in polita, dar nu poate fi mai mare.

In cazul unei daune totale, va fi decontata valoarea de piata minus valoarea epavei; valoarea de piata este stabilita de experti autorizati, terte parti fata de Lutz Assekuranz.

Asistenta rutierea: se aplica atunci cand masina a suferit o avarie, si este acoperita in polita dupa cum urmeaza:

In cazul unei avarii partiale, costul asistentei, costul reparatiei si costul pieselor va fi acoperit. Pentru dauna partiala nu exista o limita in numere a asistentei rutiere, ci doar costul total cu cele 3 componente sa nu depaseasca suma maxima dintre suma asigurata si valoarea reziduala a masinii.

In cazul unei daune totale, asistenta rutiera este acoperita in limita a 5% din suma asigurata, excedent peste suma asigurata.

Detalierea clara a procesului de despagubire este trecuta in conditiile contractuale (art.8 a conditiilor ABTVF 2012 RO).

In mod normal, se recomanda apelarea la cel mai apropiat service autorizat de locul producerii evenimentului, daca masina nu se poate deplasa in conditii optime mai departe; pentru exceptii, este nevoie de aprobarea asiguratorului.

 

Primul pas este informarea in legatura cu dauna, telefonic sau pe mail.

Ulterior, in functie de fiecare caz in parte, procesul verbal de la politie, pompieri sau organele abilitate, declaratia soferului, constatul amiabil, devizul de reparatie, certificatul de distrugere, alte acte elocvente spetei. Va rugam urmati instructiunile puse la dispozitie de asigurator in momentul cand anuntati dauna.

In functie de fiecare situatie, asiguratorul, daca considera a fi necesar, va delega un inspector de daune.

 

In functie de volumul primei totale, se poate face plata integral, semestrial, trimestrial sau lunar, fara ca prima sa fie majorata.

 

Ofertele standard au o fransiza standard; pentru fiecare caz in parte, se poate discuta cu clientul si stabili valoarea optima a fransizei.

 

Nu, in contractul standard nu sunt incluse astfel de fransize; doar daca se reglementeaza printr-un act aditional.

 

Asigurarea este valida pe intreg teritoriul geografic al Europei, inclusiv Turcia, precum si Orientul Apropiat si Mijlociu si tarile din Africa aflate la granita mediteraneana. In tot acest areal este asigurat vehiculul si daca este transportat pe platforma sau naval.

 

In oferta standard se preiau vehicule cu vechimea de 10 ani, dar punctual, in anumite conditii, se pot prelua vehicule cu vechimea de maxim 15 ani.

 

Aceasta clauza se adreseaza transportatorilor care au curse frecvente cu feribotul.

‘’Avarie grava’’ se anunta de capitanul feribotului atunci cand nava sau incarcatura cargo este in pericol pe mare (futuna puternica, imposibilitatea de manevrare a navei, pericolul de scufundare, etc), si trebuiesc luate decizii costisitoare pentru a scoate din pericol nava sau incarcatura. . In aceasta situatie, pierderile financiare (ex aruncarea incarcaturii peste bord, etc) sunt suportate de fiecare parte implicate in transport. Fiecare pasager trebuie sa suporte costurile referitoare la camionul lui. Aceste costuri vor fi acoperite de catre asigurator in baza conditiilor generale de asigurare.

 

Notă importantă: răspunsurile la întrebările frecvente sunt doar generale. Pentru detalii suplimentare vă recomandăm să citiți CONDIȚIILE DE ASIGURARE (ABTVF 2012-A)!