Skip to main content

FAQ

FAQ der Versicherung der Haftung des Frachtführers im entgeltlichen gewerblichen Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen (CMR)

Pojištění odpovědnosti přepravce je pojištěním, které pokrývá ručení přepravce, a to při národních i kabotážních přepravách po silnici podle národního spedičního práva i při mezinárodních přepravách podle CMR.

Nikoli, společnost LUTZ ASSEKURANZ je pojišťovacím makléřem, který pojistnou smlouvu zprostředkuje jako makléř a na základě plných mocí realizuje smluvní administraci. Nositelem rizika je pojistitel, uvedený u každé smlouvy.

 

Nejprve přepravce vyplní případný formulář pro analýzu rizika a předá jej po přečtení a vzetí na vědomí společně s žádostí společnosti LUTZ ASSEKURANZ. Následně je na základě dohodnutých podmínek vystavena pojistná smlouva a pojistníkovi zaslána faktura na pojistné prémie, jejichž včasné a úplné uhrazení tvoří předpoklad pro pojistnou ochranu v rámci uzavřené pojistné smlouvy.

 

Zpravidla až do 31.12. roku, následujícího po tom roku, ve kterém smlouva začala platit (např. od 1.8.2015 do 31.12.2016). Smlouva se následně prodlužuje vždy o další rok kromě případů, kdy je nejpozději do 30.9. formálně vypovězena doporučeným dopisem s dodejkou.

 

Pojistitel uspokojuje odůvodněné nároky, které jsou podávány proti přepravci jako pojistníkovi a obhajuje proti neodůvodněným nárokům, v případě potřeby přizváním advokáta a převzetím vznikajících nákladů na advokáty a procesních nákladů.

 

Pojistitel poskytne svou službu (uspokojení odůvodněných nebo obhajobu neodůvodněných nároků) vždy tehdy, pokud byla pojistná prémie uhrazena včas a úplně podle definovaných termínů, byly dodány požadované podklady škody a potřebné informace, nedošlo k porušení povinností ani k výlukám pojistné ochrany.

 

Pojistitel poskytuje pojistnou ochranu v rámci pojistných podmínek. Znamená to, že je nejprve prověřeno, zda a případně jaké ručení přepravce jako pojistníka existuje. Odškodnění probíhá při existujícím ručení podle zákonných ustanovení o ručení v rámci smluvních podmínek a pojistných částek.

 

Pojištění přepravy zboží pokrývá zájem věcné škody ze strany zájemce o zboží, pojištění ručení přepravce pokrývá ručení přepravce.

 

Pojistitel např. neposkytne plnění tehdy, když pojištěný přepravce neručí. V takovém případě pojistitel nároky na úhradu škody odvrací. K takové situaci může dojít např. tehdy, pokud dojde k takzvané „neodvratitelné události“ ve smyslu článku 17(2) CMR, např. když dojde k dopravní nehodě, zaviněné na 100% cizí vinou, neodvratitelnému loupežnému přepadení atd.; případně také např. tehdy, když přepravce podle článku 17(4) CMR neručí, např. při nedostatečném zabalení přepravovaného zboží nebo vadné nakládce odesílatele. (Pokud i přes vyloučení ručení dojde k neoprávněnému zadržování nákladů speditérovi, je proti tomuto zadržování v dohodě se spedicí podána žaloba).

 

Ano, pojistitel neposkytuje úhradu také tehdy, když vzhledem k nedostatečné úhradě prémií nebo porušení povinností (např. škoda není včas nebo pravdivě nahlášena) neplní, dále když dojde k jinému vyloučení krytí, uvedenému v pojistných podmínkách.

 

V pojistných podmínkách se počítá s tím, že si žalující může vybrat, zda se obrátí na příslušný soud pro obchodní záležitosti ve Vídni nebo pojistitele zažaluje u soudu, příslušného pro sídlo pojistníka.

 

Pokud dojde k takovému škodnímu případu, že jsou náklady neprávem zadržovány jako kompenzace k určité škodě (např. pokud dojde k osvobození od ručení přepravce kvůli článku 17 CMR), je zadavatel vyzván k platbě; v nouzovém případě bude dlužník přepravy (po dohodě s přepravcem) žalován pro úhradu nákladů, přičemž pojistitel zajistí advokáta a nese náklady.

 

Přepravce ručí (zjednodušeně řečeno) za škody, způsobené lehkou nedbalostí, tedy vždy tehdy, pokud nedošlo ke skutkové podstatě podle článku 29 CMR - hodnotou 8,33 zvláštních práv čerpání na kg surové hmotnosti (viz čl. 23, 25 CMR !), což je v případě aplikovatelnosti úpravy o zvláštních právech čerpání cca 9,75[i] Euro / kg. Předpokládejme, že ztracené zboží mělo hmotnost 100 kg, avšak hodnotu 8000 Euro. V takovém případě obnáší ručení (v případě aplikovatelnosti úpravy o zvláštních právech čerpání) – 100 kg x 8,33, tedy 100 kg x cca € 9,75 = cca € 975,--. Pokud zadavatel skutečně musí kompenzovat celou škodu neuhrazením přepravného, ač by měl přepravce ručit jen částkou € 975,--, bude zadavatel společností LUTZ ASSEKURANZ vyzván, aby okamžitě vyplatil € 7. 025,--. Pokud tento požadavek nesplní, bude na náklady v dohodě se přepravcem podána žaloba, přičemž pojistitel poskytne advokáta a ponese náklady.

 


[i] Kurz IMF ze dne 15.09.10

 


Nejlepší radou je, aby příště uzavřel pojištění pro přepravu zboží. Tato pojistka zpravidla (při vhodně zvolené pojistné částce) pokryje v rámci pojistných podmínek celou škodu.

 

Ano, pokud pojistník sám nebo jeho zákonní zástupci nezpůsobili škodu úmyslně nebo na základě hrubé nedbalosti (výjimka: samostatní přepravci nákladními automobily, kteří hrubě nedbale porušili vyhlášku o silničním provozu a kteří nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu) nebo své pomocníky nevybrali, neinformovali a nekontrolovali odpovídajícím způsobem. Jinak jsou pojištěny dokonce řidičem záměrně způsobené škody.

 

Podle základu ručení a průběhu případu až € 1,200.000 na vozidlo a škodní případ. Podrobnosti viz pojistné podmínky.

 

Nejdůležitější je podat okamžitě informaci společnosti LUTZ ASSEKURANZ, která následně s přepravcem dohodne další postup, zejména např. zapojení havarijního komisaře atd. Přepravce jako pojistník však musí co nejrychleji také dodat podklady ke škodě a veškeré potřebné informace, zajistit případný regres proti třetím osobám atd. Podrobný postup vyplývá z pojistných podmínek. Veškeré podklady musejí být zaslány společnosti LUTZ ASSEKURANZ Maklerges.m.b.H., která zajistí zpracování škodního případu.

 

Pokud přepravce pověří subpřepravce, je nutno postupovat zvlášť opatrně: Přepravce by před pověřením měl prověřit, zda má subpřepravce dostatečné pojištění ručení přepravce se zahrnutím např. článku 29(2) CMR. Je účelné požadovat předložení pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění, dále potvrzení o tom, že prémie byla subpřepravcem jeho pojistiteli až k danému termínu hrazena vždy včas a v plné výši. Pokud je dostatečná i pojistná částka (jako standard může být předpokládána pojistná částka alespoň € 300.000), postačuje, že přepravce sám pro sebe uzavře subsidiární pojištění ručení přepravce. Toto by mělo být provedeno v souvislosti se skutečností, že pojistitel subpřepravce by přes veškerá preventivní opatření mohl být z různých důvodů zbaven povinnosti plnění. Pokud však subpřepravce před udělením přepravní zakázky nemůže prokázat odpovídající pojistnou ochranu, neměl by být pověřen, nebo za něj přepravce na náklady subpřepravce uzavře pojištění ručení přepravce (pojistka externího přepravce) a odečte mu příslušnou prémii z přepravného.

Dále je velmi důležité, aby zakázka, přidělená přepravci byla subpřepravci předána přesně se všemi detaily. (Pokud tedy např. zadavatel přepravci předepíše nasazení dvou řidičů, použití skříňové nástavby nebo klidové přestávky pouze na střežených parkovištích, musejí být všechny tyto požadavky bezpodmínečně písemně předány subpřepravci).

Znamená to, že každá jiná pojistka kromě předmětné (subsidiární) pojistky, zahrnující zcela nebo částečně vzniklou škodní událost bude přednostně použita k pokrytí nároků na náhradu škody, a to nezávisle na tom, kdo ji uzavřel. Až když posledně jmenovaná pojistka neposkytuje plnění, jsou nároky finálně likvidovány prvně jmenovanou (subsidiární) pojistkou.

Příklad: Přepravce, který uzavřel subsidiární pojistku ručení přepravce, pověří přepravou jiného přepravce. Tento má vlastní pojistnou smlouvu o ručení přepravce. V případě škody bude k uspokojení nebo obhajobě nároků původního zadavatele využita smlouva provádějícího přepravce. Stejným způsobem je postupováno, pokud je v tomto případě uzavřena pojistka přepravy zboží.

Nikoli, toto je článkem 41 CMR výslovně zakázáno. CMR je závazným právem a nemůže být zcela ani částečně měněno (výjimky: článek 37 a 38) nebo podmiňováno. Podle článku 41 (1) CMR je každá dohoda, bezprostředně nebo přímo závisející na ustanovení dohody neplatná a bez právního účinku. Skutkové podstaty, které nejsou upraveny v CMR (např. zákaz započítávání přeprav s rozporovanými škodami), mohou být upraveny dohodami mezi stranami.

 

Takové pojištění mohou speditéři přes LUTZ ASSEKURANZ uzavřít, pokud používají trajekty, aby se pojistili proti riziku nutnosti platby příspěvků za havárie. Havárie je vyhlášena tehdy, pokud se loď i náklad nacházejí společně v nouzové situaci na moři a je nutno investovat náklady, aby loď i náklad byly zachráněny ze společného rizika. V takovém případě je finanční zátěž rozdělena na všechny účastníky nákladu, což pro přepravce znamená, že se (podle hodnoty svého nákladního vozu) musí odpovídajícím způsobem podílet na nákladech. V rámci pojištění přepravy trajektem jsou tyto náklady hrazeny pojistitelem.

 

Ano, toto je v pověření zájemce o zboží možné, tato pojistka může být přepravcem pro zájemce o zboží uzavřena.

 

„Střežené parkoviště“ ve smyslu pojistných podmínek (AVB-VH 2015-INT), je parkoviště, střežené denně po 24 hodin pomocí kamerového systému nebo ostrahy, případně které je po dobu 24 hodin denně vybaveno kontrolou vjezdu a výjezdu.

 

Náklady přepočtu měny z/na Euro nese zadavatel platby. Předepsaná celá částka v Euro musí být připsána na konto Lutz Assekuranz.

 

 

 

Důležité upozornění:  Odpovědi na často kladené dotazy jsou z prostorových důvodů jen velmi obecné.  Pro další podrobnosti doporučujeme pročtení pojistných podmínek!

 

FAQ zur Transportversicherung von Fahrzeugen gemäß ABTVF 2012

  • Fahrzeugaufstellung mit Kennzeichen, Marke, Modellnummer, Tonnage, Baujahr, allfälliger Sonderausstattung sowie gewünschter Versicherungssumme.
  • Firmenbuchauszug
  • Bei großen Flotten wird darüber hinaus die Schadenhistorie des Vorversicherers benötigt.
     

Der Versicherer behält sich vor erforderlichenfalls eine Besichtigung zu verlangen bzw. Fotos des Fahrzeuges anzufordern.

Nein, eine Übermittlung der Fahrzeugwerte per Mail oder postalisch ist ausreichend.

Eine allfällige Sonderausstattung muss angezeigt werden und auf Anfrage nachzuweisen; sie ist dann im Rahmen der für das Fahrzeug vereinbarten Versicherungssumme mitversichert.

Sofern kein Totalschaden vorliegt und einzelne, beschädigte Teile ausgetauscht werden müssen, wird der Neuwert der Teile ersetzt („neu für alt“).

Bei jedem Versicherungsfall steht grundsätzlich die ganze Versicherungssumme zur Verfügung; eine Entschädigung führt nicht zur Reduktion der Versicherungssumme für zukünftige Fälle.

Es besteht kein Jahresaggregat.

Versichert sind grundsätzlich Schäden durch Unfall, d.h. durch ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis. Darüber hinaus auch Schäden infolge Diebstahl oder Raub. Den genauen Umfang des Versicherungsschutzes mit weiteren, versicherten Risiken entnehmen Sie bitte Art. 3 der ABTVF 2012-PL bzw. ABTVF 2012-A.

Der Eintritt eines Schadenfalles ist ehestmöglich, mind. jedoch innerhalb einer Woche dem Versicherer zu melden. Im Falle eines Fahrzeugdiebstahls ist darüber hinaus unverzüglich Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Entschädigungen erfolgen grundsätzlich im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme.
 

Im Totalschadenfall wird der Zeitwert, abzüglich des Restwertes ersetzt; die Feststellung der Werte erfolgt in der Regel durch einen Sachverständigen.
Dabei werden Kosten der Beseitigung/Vernichtung von Fahrzeugen in Höhe von 5 % des Versicherungswertes ersetzt, und zwar über den Versicherungswert hinaus.


Im Teilschadenfall werden die Kosten für Bergung, Reparaturen und Ersatzteile ersetzt. Hinsichtlich der Bergekosten ist jedoch zu beachten, dass diese der Höhe nach - zusammen mit den anderen beiden Ersatztiteln – unter Mitberücksichtigung des Restwertes, maximal bis zum Zeitwert ersetzt werden.


Die genauen Entschädigungsregelungen sind den Versicherungsbedingungen zu entnehmen (Art. 8 der ABTVF 2012-PL bzw. ABTVF 2012-A).

Grundsätzlich bei der nächsten Werkstätte, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Reparatur des Fahrzeuges in der Lage ist. Auf Anfrage und Einwilligung der Versicherung kann im Einzelfall ein anderer Ort bestimmt werden.

Erforderlich ist jedenfalls eine rechtzeitige, schriftliche Schadenmeldung (per E-Mail genügt).


In weiterer Folge können – abhängig vom Einzelfall – noch Polizeiprotokoll, Fahrerprotokoll, Unfallbericht, Reparaturrechnung, Vernichtungsnachweis, etc. erforderlich sein. Beachten Sie hier bitte die Anweisungen des Versicherers.

Falls erforderlich beauftragt der Versicherer einen Sachverständigen; dies wird im Rahmen der Schadenbearbeitung entschieden.

Dies hängt vom Prämienvolumen ab. Bei entsprechender Größe kann monatlich, halbjährlich oder vierteljährlich bezahlt werden.

Angebote erfolgen grundsätzlich unter Zugrundelegung einer Abzugsfranchise. Die genaue Höhe entnehmen Sie bitte dem Angebot.

Nein, außer dies wird individuell vereinbart

Die Versicherung gilt innerhalb Europas (geographisch) einschließlich der Türkei sowie im Nahen und Mittleren Osten und den Mittelmeeranrainerstaaten Afrikas. Versicherungsschutz besteht zu Lande, insbesondere auch im Huckepackverkehr. Bei Transport des Fahrzeuges zu Wasser wird der Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn der Verladeort innerhalb des örtlichen Geltungsbereiches liegt.

Das maximale Alter beträgt grundsätzlich 10 Jahre.

Dieses Deckungselement ist für Frachtführer interessant die regelmäßig Fähren benutzen.


„Havarie Grosse“ wird vom Kapitän einer Fähre dann ausgerufen, wenn sich Schiff und Ladung in gemeinsamer Seegefahr (Schwere Unwetter, Manövrierunfähigkeit des Schiffes, drohendes Sinken, etc.) befinden und Aufwendungen getroffen werden müssen, um Schiff und Ladung aus der gemeinsamen Gefahr zu retten. In einem solchen Fall wird die finanzielle Last der getroffenen Maßnahmen (z.B. Überbordwerfen von Ladung, Bergung durch Dritte, etc.) auf alle Ladungsbeteiligten aufgeteilt.

Jeder Passagier muss dann, entsprechend dem Wert seines (auf der Fähre befindlichen) LKW, die Kosten mittragen. Im Rahmen der in den allgemeinen Versicherungsbedingungen enthaltenen „Havarie-Grosse“ Deckung werden solche Kosten vom Versicherer ersetzt.

 

Wichtiger Hinweis: die Antworten auf die FAQ sind aus Platzgründen nur sehr generell gehalten. Wegen weiterer Details empfiehlt es sich die VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN (ABTVF 2012-A bzw. ABTVF 2012-PL) durchzulesen!